Radikale landsmøderesolutioner 2013

Ved landsmødet i 2013 blev en række resolutioner vedtaget (pdf), for mig var de nedenstående særligt vigtige. De gælder i 2 år og kan så genfremsættes, hvis de fortsat er relevante.

Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor: Et moderne dagpengesystem
Radikale Venstre vil arbejde for, at Dagpengekommissionen får til opgave at beskrive et moderne dagpengesystem. Der skal i dagpengesystemet tages højde for, at mennesker arbejder på mange forskellige måder, f.eks. som sæsonarbejdere, freelancere, selvstændige, funktionærer, timelønnede osv.

Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor: Beskyttelse af softwarerettigheder
Radikale Venstre støtter Danmarks tiltrædelse til det europæiske patentsamarbejde, da det vil give væsentlige fordele for dansk erhvervsliv. En af fordelene ved et forpligtende europæisk samarbejde er en harmonisering på tværs af medlemslandene for rettighedsbeskyttelse, herunder sikring af, at software fortsat ikke kan patenteres, men skal beskyttes ved hjælp af ophavsretten.

Demokrati og frihed: Whistleblowers skal beskyttes lige så godt i Danmark som i Sverige
Radikale Venstre vil arbejde for at styrke offentligt ansattes ytringsfrihed ved hjælp af bedre beskyttelse af whistleblowers. Konkret ønsker vi en retstilstand, hvor offentligt ansatte i et vist omfang har ret til at videregive fortrolige oplysninger fra deres arbejdsplads til medierne – også selvom der ikke er tale om deciderede ulovligheder men blot tilfælde, hvor offentligheden kan have en berettiget interesse i at høre om uredelighed eller kritisable forhold. Ydermere skal det som udgangspunkt ikke være tilladt for myndighederne at foretage nærmere undersøgelser af, hvem whistlebloweren er.

Sundhed og etik: Omskæring af børn
Radikale Venstre vil arbejde for, at omskæring af drenge forbydes og dermed ligestilles med omskæring af piger i straffeloven. Forbuddet skal gælde al omskæring af drenge under 18 år samt af voksne mænd, der ikke har givet deres samtykke. Medicinsk omskæring med begrundelse i et sundhedsproblem f.eks. forhudsforsnævring skal undtages for forbuddet.

Miljø, klima og trafik: Fasthold planlovens forbud mod hypermarkeder
Radikale Venstre vil fortsat arbejde for, at det ikke er muligt at etablere hypermarkeder (udsalgsvarebutikker på over 2000 kvm) uden for de større byer. Det åbne land er en knap ressource i Danmark, og såvel landskabelige hensyn som hensynet til offentlig transport, miljø og infrastruktur taler efter Radikale Venstres opfattelse imod at etablere sådanne kæmpecentre

Retspolitik: Begræns overvågningen af borgernes adfærd
Den omfattende registrering og opbevaring af oplysninger om danske borgeres telefon- og internetbrug har et uacceptabelt omfang og står slet ikke mål med den påståede gevinst for terrorbekæmpelsen. Radikale Venstre vil arbejde for, at logningsreglerne revideres, og logningens omfang begrænses

Retspolitik: Fortsat arbejde for skærpet kontrol med efterretningstjenesterne
Radikale Venstre er stærkt optaget af, at der er betryggende retlig og politisk kontrol med alle dele af efterretningstjenesternes virksomhed. Radikale Venstre vil fortsat arbejde for, at forhold vedrørende samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester, brugen af kilder og agenter og anvendelsen af oplysninger fremskaffet ved hjælp af tortur kan undergives kritisk granskning af uafhængige organer. Det indebærer også, at de relevante kontrolorganer skal have beføjelse til at træffe egentlige afgørelser, som tjenesterne er forpligtede til at rette sig efter. Og der skal indføres effektive klagemuligheder for berørte borgere over afgørelser.

Retspolitik: Fortsat arbejde for mere åbenhed i den offentlige forvaltning
Radikale Venstre vil fortsat arbejde på at få ændret offentlighedsloven med henblik på at indføre mere åbenhed. Undtagelse for aktindsigt af alle dokumenter, der kan anvendes til brug for ministerbetjening, er en klar indskrænkning af de hidtidige principper for aktindsigt, hvilket Radikale Venstre er imod. Det er heller ikke en god idé at undtage kommunikationen mellem ministre og folketingsmedlemmer for indsigt. En ændret offentlighedslov skal derfor ikke indeholde indskrænkninger af det niveau for åbenhed og mulighed for indsigt, som var gældende for loven fra 1985, men dog opretholde de nødvendige moderniseringer af loven i lyset af den informationsteknologiske udvikling

Retspolitik: Ligestilling. Også for voldsramte mænd
Landsmødet opfordrer hermed den radikale folketingsgruppe til at arbejde for ligestilling mellem voldsramte kvinder og mænd, således at det fra statens side anerkendes, at også mænd er udsat for vold i familie- og samlivet, samt at denne anerkendelse fører til, at servicelovens § 109 ændres, så mænd og kvinder ligestilles med hensyn til offentlig hjælp og støtte i familie- og samlivsvoldssager.

Kategori:

Efterlad en kommentar