Radikale landsmøderesolutioner 2012

Ved landsmødet i 2012 blev en række resolutioner vedtaget (pdf).

Jeg deltog ikke i landsmødet, men for mig var de nedenstående på det retspolitiske område særligt vigtige. Resolutioner er gældende i 2 år og kan så genfremsættes, hvis de fortsat er relevante.

ACTA med respekt for privatlivets fred
Radikale Venstre mener, at den euroæiske aftale “Anti-Counterfeiting Trade Act” (ACTA) indeholder flere elementer, men kan ikke bakke fuldt op om aftalen, idet aftalen indeholder nogle elementer, som er i til fare for retssikkerheden og den personlige frihed.

ACTA indeholder en regel om, at onlinetjenesteudbydere, f.eks. Facebook eller Youtube, med tilladelse fra det offentlige skal kunne tvinges til at videregive oplysninger om brugere direkte til privatpersoner og virksomheder, hvor der er mistanke om en krænkelse af de ophavsretlige regler. Radikale Venstre mener, at sådanne oplysninger alene skal kunne videregives til de relevante offentlige myndigheder. Myndighederne må herefter tage stilling til, hvorvidt oplysningerne skal videregives til rettighedshaveren med henblik på en domstolsprøvelse

Radikale Venstre slårfast, at vi ønsker at sikre ophavsretten, men at dette ikke må ske på bekostning af den enkelte borgers retssikkerhed.

Radikale Venstre opfordrer til, at der laves en ny international aftale på
området.

Demokratisk og effektiv kontrol med efterretningstjenesterne
Radikale Venstre vil arbejde for en moderne og effektiv kontrol med efterretningstjenesterne, der kan bringe os på linje med lande som f. eks. Holland og Norge. Dette betyder, at der skal etableres et egentligt lovgrundlag for tjenesterne med veldefinerede beføjelser, og der skal oprettes parlamentariske og mere sagkyndige kontrolorganer med en bred kompetence til at kontrollere alle sider af efterretningstjenesternes virke og med håndfaste reaktionsmuligheder, hvis de overtræder regler og retningslinjer. Der skal også indføres klare klagemuligheder for berørte borgere over afgørelser om f.eks. manglende sikkerhedsgodkendelse, afslag på statsborgerskab pga. oplysninger fra PET, uberettiget aflytning mv.

Evaluering af terrorlovgivningen
Danmark har ligesom en række andre vestlige lande indført skærpet anti-terrorlovgivning og tillader dermed i stadig stigende grad indgreb i borgernes traditionelle frihedsrettigheder. Terrorlovgivningen bør undergives et kritisk eftersyn med henblik på at afgøre nødvendigheden og hensigtsmæssigheden af de indførte initiativer.

Nej til indskrænkninger i adgangen til aktindsigt
Radikale Venstre skal arbejde for en ny, offensiv og moderne offentlighedslov. Planerne om at undtage alle dokumenter, der kan anvendes til brug for ministerbetjening, er en klar indskrænkning af de nuværende principper for aktindsigt, hvilket Radikale Venstre er imod. Det er heller ikke en god idé at undtage kommunikationen mellem ministre og folketingsmedlemmer for indsigt, hvilket også blev foreslået af udvalget bag betænkningen om offentlighedsloven. Den nye offentlighedslov skal derfor ikke indføre indskrænkninger af det hidtidige niveau for åbenhed og mulighed for indsigt, men nøjes med at gennemføre nødvendige moderniseringer af loven i lyset af den teknologiske og it-mæssige revolution.

Kategori:

Efterlad en kommentar