Radikales håndtering af arbejdsmiljøsag – advokatnotat

I denne uge kom der endnu en gang fokus på et dansk politiker, og et dansk medlem af Europa-Parlamentet, i sammenhæng med påstande om dårligt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det er både trist, ærgerligt og kedeligt – selvfølgelig først og fremmest fordi alle involverede er mennesker af kød og blod.

Jeg er helt bevidst om, at arbejdsmiljø og adfærd opleves meget forskelligt af henholdsvis medarbejdere og ledere. Magtbalancen gør, at ord og samtale kan opfattes med divergerende vægtning. Derudover kan kemien og kompetencerne simpelthen være manglende i forholdet mellem medarbejdere og leder.

For mit vedkommende var det en meget ubehagelig og trist proces, da jeg selv personligt var i vælten tilbage i 2021 og 2022, og nu er det så min kollega her i Europa-Parlamentet, Pernille Weiss, der er i centrum for en lignende sag. 

Der er dog væsentlige forskelle. Især hvorledes Det Konservative Folkeparti har valgt at belyse sagen forud for deres beslutning ved at tale med både nuværende og tidligere medarbejdere på Pernilles kontor – det synes jeg er ordentlig adfærd.

Når det er sagt, så er min personlige erfaring helt konkret, at sådanne sager dels er meget komplekse, dels har mange nuancer. Men uanset hvordan og hvorledes, så er både medarbejdere og politikere mennesker, der forhåbentlig gør deres bedste og ypperste hver eneste dag. Men vi begår også fejl, og det er som bekendt ved at begå fejl og feedback, at man lærer, udvikler sig – og allerhelst bliver dygtigere og bedre. 

Baggrundnotat om Radikales proces om arbejdsmiljø på mit kontor og for mig

I sommeren 2022 bad jeg en advokat om at udarbejde et notat om forløbet forud for Radikale Venstres beslutning om at sanktionere mig i foråret 2022.  Notatet blev udarbejdet som baggrund for meddelelsen om, at jeg meldte mig ud af Radikale i august 2022.

Der er således tale om et notat udarbejdet for mig, og advokaten har ikke talt med andre end mig, iden han udarbejdede notatet, og han havde kun adgang til at gennemgå det materiale, som jeg havde adgang til. Altså en subjektiv betragtning, men for mig et nødvendigt overblik over en særdeles kompleks og trist sag.

På det tidspunkt havde jeg ikke styrken til at selv udarbejde en redegørelse af hændelsesforløbet eller til at indgå i en offentlig dialog omkring det. Samtidig var det afgørende for mig, at jeg ikke overtrådte nogle juridiske grænser for hvad jeg kunne udtale mig om vedrørende personalesager om tidligere medarbejdere hos mig. Advokaten deltog i øvrigt også som bisidder på mit møde med Forretningsudvalget i foråret 2022.

Jeg gav advokaten ubegrænset adgang til materialet – herunder de anbefalinger, som Radikale Venstres kontaktinstans udarbejdede, en arbejdsmiljøundersøgelse af mit kontor fra januar 2022 samt dokumenter og korrespondance mellem mig og det Radikale Venstres Kontaktinstans, Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse samt Radikales landsledelse og sekretariatschef.

På baggrund af den fornyede opmærksomhed om mig og mit tidligere kontor efter Konservatives beslutning om ikke at genopstille Pernille Weiss, har jeg fremstillet hovedpointerne af indholdet af advokatnotatet, som tidligere blev publiceret på min hjemmeside.

HOVEDPUNKTERNE FRA ADVOKATNOTATET – MED EN UDDYBENDE TILFØJELSE – ER FØLGENDE:

Rygter blev lagt til grund som faktum. Der var ingen konkrete anklager 

Forvaltningsretlige principper om saglighed, partshøring, partsaktindsigt og sagsoplysning er alle blevet tilsidesat i hændelsesforløbet. Det samme er processuelle principper om kontradiktion og bevisbyrderegler. Der er – eller var – ikke i processen internt i Radikale Venstre nogen sikring af disse grundlæggende retsprincipper, som er fundamentale for retssikkerhed indenfor domstole og for forvaltningsretlige afgørelser.

Disse principper er med til at sikre, at man træffer materielt korrekte beslutninger på et sagligt grundlag. Hvilket der kan rejses betydelig tvivl om er sket i denne sag. Den manglende sagsoplysning har betydet, at rygter er blevet lagt til grund som faktum og det har været umuligt for Karen Melchior at forholde sig konkret til anklagerne.

Voldsom – og ensidig – medieomtale medvirkede til utilstrækkelig sagsoplysning

Fra september til november 2021, havde Ekstra Bladet på baggrund af rygter fra unavngivne kilder offentliggjort en omfattende artikelserie. I den periode efterspurgte Karen Melchior oplysninger om karakteren af klager over hendes ledelse fra Kontaktinstansen. Sådan at Karen med hendes daværende bisidder kunne forholde sig til anklagerne i den interne proces i Radikale Venstre.

Det må formodes, at den voldsomme – og ensidige – medieomtale er medvirkende til, at Kontaktinstansen fremkommer med sine foreløbige konklusioner og anbefalinger uden at have sagen oplyst tilstrækkeligt, og uden at have mødtes med Karen Melchior under betryggende rammer, hvor Karen Melchior inden et møde har mulighed for at sætte sig ind i det materiale, som Kontaktinstansen bygger sin vurdering på.

”… Dette er således ikke jura, men sociologi.”

Kontaktinstansen anførte den 12. oktober 2021, at ”… Dette er således ikke jura, men sociologi”. Den oplyste endvidere, at ingen medarbejdere har klaget over specifikke overtrædelser af samværspolitikken. Derfor er det overraskende, at disse sociologiske undersøgelser senere blev anvendt som grundlag i en proces om sanktioner og med juridisk præg, hvor Karen efterfølgende som en hovedanke beskyldes for – og sanktioneres af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen – alvorlige og gentagne brud på samværspolitikken. Havde der været tale om en ansættelsesretlig problemstilling, ville anvendelsen af anonyme oplysninger, som Kontaktinstansen benyttede sig af, slet ikke have været tilladt.

Kontaktinstansens konklusioner drages substantielt allerede i den første vurdering, som fremsendes 29. september 2021, inden nogen form for møde eller dialog med Karen. Konklusioner som Kontaktinstansen fastholdt uforandrede i den videre proces, hvorefter disse blev udbygget og forstærkes med egentlige sanktionsanbefalinger.

Dette skete uden et eneste konkret eksempel – hvilket er erkendt af Kontaktinstansen, jf. mailen af 12. oktober 2021 – anvendes dette (for)tegnede generelle billede til at anbefale alvorlige sanktioner i Kontaktinstansens endelige vurdering af 17. december 2021.

Foreløbige anbefalinger gav grundlag for confirmation bias

Det er stærkt kritisabelt, at Kontaktinstansens foreløbige anbefalinger fra september får lov til at blive dominerende for sagsforløbet, når de bygger på et oplysningsgrundlag, som Karen Melchior aldrig fik forelagt eller havde mulighed for kommentere på – endsige udsat for kontradiktion inden Kontaktinstansen havde vedtaget dem.

Kontaktinstansens manglende sagsoplysning og manglende opretholdelse af forvaltningsretlige garantier resulterede i, hvad der kan kategoriseres som, ”confirmation bias*”, hvor Kontaktinstansen alene søgte og noterede oplysninger, der kunne støtte deres anbefalinger fra september.

Udfaldet af sagen har således været givet på forhånd, fordi enhver udfordring af fakta fra Karen blev brugt til et narrativ hos Kontaktinstansen om en såkaldt “manglende selverkendelse”.

* ”The confirmation bias” betyder, at vi er irrationelt stærkt dragede af informationer, som bekræfter det synspunkt, vi allerede har – og at vi har en overdreven tendens til også at tolke tvetydig information i et lys, der understøtter de synspunkter, vi allerede har. Vi ser det, vi leder efter, og vi ignorerer informationer, der modarbejder vores konklusioner.” fra lederweb.dk

Konklusionerne draget og sanktioner vedtaget på et ”generelt billede”

Karen Melchior har aldrig fået mulighed for at kommentere på de forhold, hun er blevet beskyldt for, idet hun aldrig er blevet præsenteret for én eneste specifik overtrædelse af samværspolitikken. Mens Kontaktinstansen i 2021 behandlede medarbejderhenvendelserne, har Radikale Venstre ikke kunnet påvise specifikke overtrædelser af samværspolitikken.

Uden henvisning til én eneste konkret episode eller ét eksempel, hvor Karen Melchior skulle have handlet grænseoverskridende, har Kontaktinstansen draget konklusionerne alene på et ”generelt billede”.

Det er et særdeles spinkelt grundlag at iværksætte så drastiske sanktioner på, og det er nærliggende at konkludere, at Ekstra Bladets opmærksomhed om sagen har været medvirkende til at presse organisationen til at handle, inden forholdene var tilstrækkeligt belyst.

Gentagne læk og krav om møder med landsformanden under sygemelding

I løbet af sin sygemelding i foråret 2022 blev Karen Melchior gentagne gange bedt om at mødes med landsformanden, hvilket hun på daværende tidspunkt ikke var i stand til, og hvad der i øvrigt ikke kan forventes – henset til sygemeldingen.

Gentagne gange under processen var der læk fra interne møder til journalister, samtidig med at både landsformanden og/eller ledende medlemmer af Radikale Venstre gav udtalelser om til pressen.

Landsformanden tilsidesatte desuden at opsøge oplysninger fra Karen eller hendes kontorleder og partiets sekretariatsleder, da han blev kontaktet af Ekstra Bladet om, at Karen havde stemt online i plenarforsamlingen. Karen havde oplyst om dette forud for sin sygemelding i februar 2022 til både kontorlederen og sekretariatslederen, at hun ville gøre det ved afstemninger, hvor hendes stemme kunne være udslagsgivende.

Karen Melchior blev desuden gentagne gange bedt om at forklare sig over for landsformanden, men uden at have noget konkret grundlag at forklare sig på, og uden at dette foregik i en proces, hvor Karen Melchiors forklaring kunne inddrages i en efterfølgende beslutning.

Radikale Venstre traf beslutning om sanktioner under Karens sygemelding

Fra min redegørelse til Radikales Hovedbestyrelse af den 16. maj:

Den 19. marts 2022 valgte Forretningsudvalget hos Radikale Venstre at diskutere forholdene på mit kontor uden dialog med mig. Jeg blev hverken oplyst om det eller inddraget, og havde derfor ikke mulighed for at korrigere grundlaget for drøftelsen. På baggrund af en sms fra Ekstra Bladet den 24. marts om konklusionerne fra mødet, bad jeg om at blive orienteret om mødet. Men jeg hørte altså først om drøftelsen af mig efter Ekstra Bladet.

Jeg valgte at vende tilbage til mit politiske hverv den 2. maj, da mit fravær fra kontoret og parlamentet blev mere belastende for mig end kurerende. Forud for min tilbagevenden oplyste jeg den politiske ledelse om dette. Jeg tilbød endvidere, at jeg kunne mødes med Forretningsudvalget i juni måned, hvor jeg ville kunne være forberedt til et møde om mit forhold til partiet. Dette ønske blev ikke imødekommet, men jeg blev oplyst om, at partiets ledelse ville igangsætte en proces den 9. maj i Forretningsudvalget med opfølgning på møde i Hovedbestyrelsen den 21. maj – med eller uden min deltagelse.

De efterfølgende møder og reaktioner fra Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen i foråret 2022 forstærkede Karen Melchiors opfattelse af, at udfaldet af hændelsesforløbet reelt var afgjort på forhånd, og at hun ikke havde nogen mulighed for at påvirke det.

Konklusion om sagsoplysning og -behandling

Sammenfattende må det konkluderes, at de forvaltningsretlige principper om saglighed, partshøring, partsaktindsigt og sagsoplysning alle er blevet tilsidesat i hændelsesforløbet. Det samme er processuelle principper om kontradiktion og bevisbyrderegler.

I Radikale Venstre gælder der ikke nogen foreningsretlig pligt til at overholde disse principper og Karen Melchior har derfor ikke kunnet stille et retligt krav herpå. Principperne er skabt for at sikre, at man træffer materielt korrekte beslutninger på sagligt grundlag, hvilket der kan rejses betydelig tvivl om i denne sag.

Problematisk samarbejdet med Morten Helveg Petersen blev aldrig løst

Gennem en årrække havde Karen søgt støtte fra Radikale til at håndtere et problematisk samarbejde med Morten Helveg Petersen. Konflikten var politisk, og skulle være håndteret af partiets centrale ledelse herunder Forretningsudvalget. Dette skete aldrig.

Når samarbejdsrelationen mellem de to eneste medlemmer af delegationen er dårlig, eller ikke-eksisterende, lægger dette et betydeligt ekstra pres på Karen Melchiors kontor, såvel direkte i form af usikkerhed og manglende holdånd, som indirekte, idet Karen Melchiors egen trivsel var betydeligt udfordret, hvilket naturligt afspejler sig i hendes medarbejderes trivsel.

I en perfekt verden har det mangelfulde samarbejde mellem MEP’erne ikke meget at gøre med arbejdsmiljøet på det ene kontor. Drøftelsen af det mangelfulde samarbejde blev holdt adskilt fra behandling af arbejdsmiljøhenvendelserne efter Karen Melchiors ønske. På trods af Radikale Vesntres landsformand i efteråret 2021 rådede hende til at inddrage det i Kontaktinstansens sagsbehandling.

Direkte sammenhæng mellem dårligt MEP samarbejde og arbejdsmiljø

I en uperfekt verden er der direkte sammenhæng mellem det mangelfulde samarbejde og arbejdsmiljøet. Det er dokumenteret i Arbejdspladsvurderingen (APV) fra januar 2022, at konflikten mellem de to MEP’er skader arbejdsmiljøet på Karen Melchiors kontor. 

APV’en, som er udarbejdet af Mindwork med samtykke og aktiv deltagelse fra både Karen Melchior og hendes kontor. Den udgør et centralt arbejdsredskab i sagen. Dette er anerkendt af både partiet og Karen.

Forretningsudvalget lægger dog alene vægt på dele af APV’ens anbefalinger, mens håndteringen af en grundlæggende årsag til det dårlige arbejdsmiljø – konflikten i den Radikale gruppe i Europa-Parlamentet – kun er nævnt i meget begrænset omfang.

Dette på trods af, at konflikten medførte, at Karens egen trivsel var betydeligt udfordret, hvilket naturligt afspejlede sig i hendes medarbejderes trivsel. Dette blev tydeligt markeret i APV-undersøgelsen fra januar 2022.

På den måde undgår Forretningsudvalget også at forholde sig til anbefalingerne om sin egen manglende håndtering af den politiske konflikt, der var påpeget som en grundlæggende årsag til det dårlige arbejdsmiljø af Mindwork.

Dertil kommer, at en ledende medarbejder, som bliver afskediget af Karen Melchior, med støtte fra Radikales sekretariatsleder, og efter Europa-Parlamentets HR-kontor i foråret 2022 gennemførte en fuldstændig proces med høring af medarbejderen og erklærede sig enig i beslutningen.

Efter udløb af opsigelsesvarsel og sygemelding under opsigelse, bliver denne tidligere ledende medarbejder på Karen Melchiors kontor øjeblikkeligt ansat af Morten Helveg Petersen i sommeren 2022.

Kort efter starter Ekstra Bladet artikelserien om arbejdsmiljøet på Karen Melchiors kontor med anonyme kilder.

Kategori: ,

Efterlad en kommentar