Gæsteindlæg: Ny jernbanebro i Vigerslev. Æstetisk vartegn eller hånlig kortsigtet tænkning?

af Sanne Fejfer Olsen, medlem af Valby lokaludvalg for Radikale Venstre

Vigerslev

Fra 2016 går Banedanmark i gang med at etablere en niveaufri udfletning i Vigerslev, Valby. Det betyder, at togene kan krydse hinanden på forskellige niveauer, således skal togene ikke standse for hinanden. Der er 3 forslag til niveaufri udfletning i Vigerslev, Valby – en tunnel, en bro og en bro med spunsvæg. Desuden er der spørgsmålet om hvad der skal ske langs Grønttovet, som er industri nu, men skal udvikles til boliger.

Øresundsbanen med godstog og Sverigestrafikken skal føres over København-Ringsted banen som er ved at blive anlagt. Den nye jernbanebro anlægges lige øst for Vigerslev Allé. Station og skinnerne vil på sit højeste være 8 m over grundplan. De berørte parter er kolonihaveforeningerne vest for Vigerslev Allé station, boliger, skoler og erhverv på Høffdingsvej samt Grønttorvet.

Behov for bidrag til diskussion i Valby Lokaludvalg på tirsdag.
På tirsdag d. 11. november indsender vi igen høringssvar, da 2. høringsfrist er d. 19/11. Hvis der er kommentarer til projektet, idéer eller lign. vil det være interessant for mig at have det med til mødet på tirsdag. Høringsprocessen har været i gang af to omgange. I juni indsendte vil følgende høringssvar:
https://subsite.kk.dk/~/media/A2110740E48842ACA5A5D6CA407744B8.ashx som er godkendt af alle i udvalget. Svaret prioriterer hensyn til både støj og æstetik.

Midlertidige gener for metrobyggeriets naboer trækker overskrifter, men ingen om de permanente gener for Vigerslev.
Påfaldende at midlertidige gener for beboerne omkring metrobyggeriet trækker overskrifter, men ingen bekymrer sig om permanente gener for borgerne i Vigerslev. Boligområde omkring Marmorkirken igen og igen kan bremse et byggeri – hvor generne alt andet lige er relativt kortvarige i forhold til, at generne ved banebyggerierne i Vigerslev er livslange, i og med at beboerne – også efter at projekterne er færdige – skal leve med klodsede visuelt uskønne jernbanebroer for evigt.

Hvorfor ikke en arkitektkonkurrence for Vigerslev?
Borgerne i Vigerslev er blevet delt af diverse jernbanestrækninger. Med Ringstedbanen forsvandt boldbanerne i et kvarter, der er har brug for sport, der kan aktivere de unge. Nu kommer der en fysisk meget synlig bro. Udskriv dog en arkitektkonkurrence, gør den nye høje jernbanebro til et vartegn for Valby og tag ansvar for at Vigerslev løftes

Beskrivelse af anlægsarbejde og konsekvenserne for 3 forslag til niveaufri udfletning i Vigerslev, Valby
Der foreligger et omfattende skriftligt materiale, der beskriver anlægsarbejdet og konsekvenser ved de 3 forslag til niveaufri udfletning i Vigerslev, Valby – en tunnel, en bro og en bro med spunsvæg. Se her en kort gennemgang af projektet, eller den komplete redegørelse fra Banedanmark – 3 løsningsforslag, anlægsarbejdet, miljøredegørelser, etc. Samt en rapport med billeder af bro og tunnelprojekt.

Tunnelen er ikke interessant, den er lange dyrere (ca. 1 milliard kr.), den tager meget længere tid at etablere og konsekvenserne ved anlægsarbejdet for miljøet, dyrelivet, nedrivning af ca. 50 kolonihavehuse, etc. er langt større end de fordele, der måtte være ved en jernbanebro.

Støj er en anke i forhold til broløsningen (der koster kr. 350 mill. kr.) – men målinger godtgør, at støjen ikke øges væsentlig, da både støjværn og nye bremser på togene reducerer disse gener. Borgerne i Vigerslev er vant til tog-trafikken i området. S-togets linje ”F” og godsbanen opdeler allerede nu området med bro over Vigerslev Allé.

2 centrale spørgsmål med konsekvenser for kvarteret
Der er 2 spørgsmål i broprojektet, som har seriøse konsekvenser for borgere i Vigerslev og som kan løses fornuftigt med politisk vilje. Det drejer sig om valget af spunsvæg eller dæmning ved anlæg af banen, og hvilke krav man vil stille til banen langs Grønttorvet, dem man stiller som nabo til industri eller til boligområde.

Spunsvæg i stedet for dæmning vil med begrænset merudgift sikre kun få kolonihaver nedlægges.
På vestsiden af Vigerslev Allé vil anlægsarbejdet få konsekvenser for et større antal kolonihaver såfremt banen udføres som dæmning. En dæmning kræver et større arealbehov og det forventes at ca. 20 kolonihavehuse skal nedrives. Det er muligt, at reducere arealbehovet væsentlig, såfremt der etableres en spuns mellem banen og kolonihavehusene. Således vil ingen kolonihavehuse skulle nedrives. Merudgiften er på ca. 10-15 mio. kr.

Grønttorvet – industri i dag, men boliger i morgen.
Grønttorvet står for at lukke ned i 2015 og der skal udarbejdes en lokalplan for området. Denne er allerede i gang og målsætningen er at etablere et rekreativt boligområde, hvor der er plads til mindre erhverv, evt. en ny skole, m.m.

Banedanmark skal efter loven tage hensyn til allerede eksisterende byggeri og borgere. Dvs. hensyn i anlægsfasen men også, at borgere skærmes og skånes for støj og andet fra jernbanen, når projektet står færdigt. Men efter anlægsloven behøver man ikke tage hensyn til endnu ikke opført byggeri.

Banedanmark behøver derfor ikke indtænke støjhensyn eller æstetiske hensyn af broens udformning. Dette er frustrerende i og med, at Grønttorvets grund mister værdi. Broens højde på 8 m er væsentlig og dominerende i landskabet.

Når der skal bygges boliger på det nye Grønttorv vil en 8 m stor grå kolos af en jernbane og bro ikke fordre til et byggeri, der tiltrækker økonomisk stærke borgere – tværtimod vil det blive socialt boligbyggeri og kun borgere på overførselsindkomster vil kunne presses til at bo op af banen. Jeg underkender ikke socialt boligbyggeri, men min anke er, at Vigerslev i forvejen er hårdt presset og den oprindelige tanke med Grønttorvet var, at der skulle skabes en balance af borgere i Vigerslev til glæde for alle.

Det vil naturligvis også give enten dårligere livskvalitet for de borgere som kommer til at bo opad en bane, som ikke er til beregnet hertil. Eller en senere merudgift for at tilpasse banen til at løbe langs et boligområde. Hvilket alt andet lige må være dyrere og mere tidskrævende end hvis det indtænkes i det oprindelige anlæg af banen.

Fremsynet er begrænset med denne løsning – ikke i forhold til at jernbanetrafikken skal fungere optimalt, der er det dejligt at se, at broen ventes færdig samtidig med Ringstedbanen – det er god planlægning ud i fremtiden. Men for borgerne i Vigerslev er det en væsentlig anke, hvis politikerne ikke tænker lidt ind i fremtiden og insisterer på broens æstetiske udformning skal løfte området og ikke som nu mase kvarteret yderligere.

Kategori:

8 Comments

 1. Michael Hammel den 7. november 2014 kl. 9:04

  Der er mange problemstillinger i forbindelse med banekonstruktionen i området.

  At tunnelløsningen i projektoplægget formuleres som udsigtsløst er kun et problem. Hvis området repræsenterede en urban og beboermæssig værdi, ville en tunnel ikke være noget problem, trods meromkostningerne, alene af respekt for de mennesker der har valgt at bo i området.

  Man kunne være så fræk at sige, at både den Niveaufri Udfletning ved Ny Ellebjerg og den store fokus på kommende bebyggelser er udtryk for en social profiling at mest kedelige skuffe.

  De nærmeste naboer til den kommende bro på sit højeste punkt er relativt tunge sociale boliger, som FSB ejer. Det er boligområder som har været udset til kvarterløft i årevis, men effekten tager tid at blive synlig, og med udsigten til en betonvæg og tog i to niveauer, vil arbejdet nok vise sig spildt, for folk der kan vil naturligvis flytte, og lejere kan flytte uden at påføre sig tab. Og ventelisten er lang nok. Men det betyder bare at vi, der har lagt kræfter i at få området til at fungere, kan starte forfra eller opgive.

  Det er i sig selv tankevækkende at meget få faste beboere i området har kendskab til, at de bliver naboer til en jernbane i 3. sals højde. Der er fra Bane Danmarks side gået meget stille med dørene. Alene det at projektet navngives efter en anden station end den nærmeste, Vigerslev Station, antyder at man ikke ville skræmme beboerne.

  Til borgermødet var det tydeligt at de beboere som bliver permanent påvirket enten er mentalt fraflyttet eller har opgivet at blive hørt. Der var ingen som repræsenterede de, der får den konstante støjpåvirkning. I min andelsforening (med 140 andele) – som ligger i 3. række fra jernbanen (mellem jernbanen og Vigerslev Allé) vidste ingen (hverken beboere eller bestyrelse) at projektet var i støbeskeen, og at der i fremtiden ville være støj 6 ekstra tog i timen fra skinner i anden sals højde. Allerede nu bliver den ekstra trafik fra de omlagte regionaltog, som kører over Ny Ellebjerg beskrevet som en støjirritation. Når det så bliver 6 gange mere, er det grund til at overveje sin fremtidige bolig. Selvom det nu – efter mange år er lykkedes at få etableret et godt fysisk miljø i en gammel, og ramponeret ejendom som vi købte af Københavns Kommune.

  I materialet nævnes to skoler, Salix og Kildeskolen, der ligger lige og ad banen, mens Valbys største skole, Byens Skole, som i lighed med FSBs boliger ligger på den anden side af Høffdingsvej, nærmest glemmes. De står ellers til at blive udsat for en ret forøget støjpåvirking.

  Arkitektonisk er det en katastrofe. I hele området er husene lave teglhuse med mansardtag i 3. sals højde (bortset fra FL Smidths gule kontortårn). Den skitserede løsning vil medføre at skinnerne vil ligge ud for vinduerne i 2. sals højde, og togene vil med andre ord køre “over” hustagene.

  I Bane Danmarks materiale er de visuelle påvirkninger af kolossen på udsigten fra Valby-siden af banen slet ikke med. Når man står ud for Vigerslev Allés Skole vil man kunne se toppen af togene henover hustagene – mindst hvert 10 minut.

  I et kommende nybyggeri kan man tage hensyn til den visuelle og støjmæssige påvirkning, ligesom kolonihaver er rekreative åndehuller – en luksus for de få som benyttes i relativt korte tidsrum – til gengæld er de eksisterende borgere i området stort set ignoreret.

  Den andelsboligforening, jeg bor er opført i 1920 og i lighed med Gasværksarbejdernes boliger facadefredet, så i det omfang det overhovedet er muligt, vil en støjafskærmning af bygningerne være en langsommelig og dyr proces, som slet ikke er indregnet i de omkostninger projektet har på den del af kolossens omgivelser, som jeg mener man har glemt at interessere sig for.

  I det hele taget forekommer projektet at være et skønmaleri af en temmeligt destruktiv konstruktion, der potentielt vil tårne over bydelen, og kaste en stor skygge og støj ned over beboerne.

  • Sanne Fejfer Olsen den 9. november 2014 kl. 20:58

   Hej Michael,
   Jeg er meget glad for dit input, som jeg vil tage ordret med til mødet på tirsdag i Valby Lokaludvalg.

   Det er væsentligt, at indsigelsen mod den niveaufri udfletnings udformning understøttes af boligerne på Høffdingsvej. At “JA” der er tale om en arkitektonisk katastrofe, der modarbejder en hver form for kvarterløft.

   Det er meget problematisk, hvor stille der er gået med dørene. Valby Lokalavis skrev om projektet for ca. en måned siden og det var ikke Banedanmark, der orienterede avisens redaktør om projektet.

   Via min tilknytning til Valby Kino ved jeg, at Banedanmark regnede med ca. 15 personer. Det er under al kritik og de indrømmede selv på borgermødet i tirsdags, at de ikke havde regnet med så mange deltagere – vi var ca. 65 personer. De var overrasket over de mange spørgsmål, der jo gjorde, at vi overskred tiden i forhold til kl. 21 og som så gjorde, at der blev skyndet meget på de, der stillede spørgsmålene og svarene blev korte, kontante på kanten til afvisende.

   Jeg er enig med din kommentar på FB, at borgerne i området ikke har det overskud til spørgsmål og indvendelser, som de har mange andre steder i København. Derfor er det desto vigtigtere, at vi står sammen og skaber opmærksomhed og lydhørhed hos politikerne i Borgerrepræsentationen og i Trafikudvalget i Folketinget, så konsekvenserne af projektet – hvis ikke positive – i det mindste ender op med, at tage ordentligt og oprigtigt hensyn til både eksisterende og kommende borgere.
   Mvh. Sanne

 2. Pil den 7. november 2014 kl. 19:30

  Som ejer af én af kolonihaverne i H/F Harrestrup vest for Vigerslev Allé er jeg ret overrasket over nogle af de ting, man kan se i de pdf’er, der linkes til. Jeg har tidligere på året været inde på DSBs hjemmeside for at kigge på det tilgængelige materiale, og da fandt jeg intet om hverken tunneller eller dæmninger, der ville inddrage større arealer – men det er måske bare mig, der ikke har kigget det rigtige sted.
  Vi har på forspørgsel i september 2009 fået meldingen fra DSB, at vores foreninger IKKE ville blive berørt af Ringstedbane-projektet. Jeg skal ikke kunne sige, om bestyrelserne har været i kontakt med DSB siden.

  Da vores foreninger ikke er i Kolonihaveforbundet, har udbud og efterspørgsel bestemt priserne, og det er derfor et ret dyrt køb, man i givet fald vil skulle forlade. Jeg er med på, at der skal støjskærmes, så det kommer helårsbeboerne til gode – men jeg håber, man husker os, der også hører til i området, som er glade for at være der og som har investeret ikke uanselige summer. Markedspriserne ligger omkring en halv mio., afhængig af stand og størrelse.

  Foreningerne har, som jeg forstår det, ligget her siden 1920’erne – mit hus er fra 1945. Så selvom de ligger på lejet jord, håber jeg, de også har vundet lidt hævd på området.

  P.S. Linket til den komplette redegørelse virker vist ikke?

  • karen den 8. november 2014 kl. 15:37

   Kære Pil, tak for din kommentar. Jeg tjekker linket. Karen

  • Sanne Fejfer Olsen den 9. november 2014 kl. 20:24

   Link til den komplette redegørelse er:
   http://www.banedanmark.dk/udfletningnyellebjerg. Klik på Høringsproces til venstre på siden og du kan gå på opdagelse i både idéfasehøring og miljøredegørelse. Sidstnævnte er hele projektplanlægningen inkl. anlægsfasen.
   På borgermødet i tirsdags var det første gang jeg hørte om dæmning og tunnel. Tunnel har ikke været på tale i den indledende høringsrunde og en dæmning (som jernbanen placeres på) vil pludselig også kræve kolonihavehuse.
   Derfor også min reaktion i forhold til, at man som minimum selvfølgelig skal indregne spunsvæg i projektet. Jeg forstår slet ikke at det er til diskussion? Det må ligge implicitet i en projektplanlægning ligesom hensynet til støj. Specielt når vores område er så hårdt ramt af Banedanmarks projekter, der griber voldsomt ind i landskabet – boliger, erhverv, rekreativeområder.
   Mvh. Sanne

 3. Bent Høegh den 10. november 2014 kl. 23:36

  Ulemper ved tunnelløsningen: Kommunalplan område 1377 tilsigter rekreative formål for området nord for Vigerslev Allé, dvs kolonihaveforeningerne Danshøj, Dan og Harrestrup. Tunnelløsningen fjerner 50 kolonihaver og skatteindtægter på 200.000 kr i årlige ejendoms- og grundskatter samt omsætning i de lokale butikker. Tunnelløsningen inddrager også mere areal i Nyvalby området.
  Ved etableringen under Vigerslev Allé er der betydelig risiko for grundvandsforurening med Nikkel samt udsivning fra gasværksgrunden.
  Det meste trafikstøj kommer fra godstogene. Men da de kommer til at køre på den nye Ringstedbane, afhjælper en tunnel på Hvidovrebanen ikke støjen.
  Tunnelløsningen er 3 gange dyrere end de to andre løsninger.
  Det visuelle indtryk fra Nyvalby mod banen kan forskønnes med f.eks. en række birketræer langs den nye udfletning. Birk vokser hurtigt i højden og kan gøres stedsegrønne ved at lade vedbend gro op ad stammerne. Træerne vil stå nordøst for Nyvalby og således ikke skygge for solen.
  Dæmningsløsningen vil koste 14 kolonihaver, samt berøre 20, foruden rydning af 80 år gamle træer, som huser flagermus, hvor nogle arter er truede. Området huser også frøer, tudser, salamandre, spætter mm.
  Kun spunsløsningen bevarer alle disse rekreative værdier.
  (Kilde: Miljøredegørelse over Niveaufri Udfletning. Banedk, oktober 2014)
  Mvh
  Bent Høegh
  Formand, HF-Dan

 4. Lars Olsen den 11. november 2014 kl. 11:51

  Hej Sanne

  Tak for indlægget. Når du skriver “Tunnelen er ikke interessant, den er lange dyrere (ca. 1 milliard kr.), den tager meget længere tid at etablere og konsekvenserne ved anlægsarbejdet for miljøet, dyrelivet, nedrivning af ca. 50 kolonihavehuse, etc. er langt større end de fordele, der måtte være ved en jernbanebro.” er det pga. du finder det urealistisk at der bliver etableret en tunnel, eller er det fordi du ser det som den dårligste løsning?

  Mvh
  Lars

  • Sanne Fejfer Olsen den 24. november 2014 kl. 15:25

   Som opfølgning på mit indlæg/forespørgsel d. 7. november linker jeg hermed til høringssvaret som Valby Lokaludvalg efter mødet d. 11/11 entydigt har sendt ind til BaneDanmark:
   http://www.valbylokaludvalg.kk.dk/horinger/horinger-2014/
   Vælg: “VVM Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg”.

   Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg har bragt følgende debatindlæg: http://www.valbylokaludvalg.kk.dk/debatindlaeg-der-bor-mennesker-ved-ny-ellebjerg-station/#more-8932, som jeg er helt enig i.

   Og Lokalavisen har d. 21/11 bragt både debatindlægget og fulgt op med eksemplet fra Køge, hvor resultatet af arkitektkonkurrence viser, hvordan et gennemgribende projekt for de lokale beboere bliver til et vartegn for byen.

   Der planlægges en gå-tur i området fra Ny Ellebjerg til Vigerslev Allé station, hvor de involverede politikere inviteres. Jeg orienterer om dette, når datoen er fastlagt.

   Tak for jeres indlæg.

   Mvh.
   Sanne

Efterlad en kommentar