Skip to main content

Min besvarelse på Altingets kandidattest til Folketinget

Lidt om dig selv: Hvorfor stiller du op?
I en tid hvor jeg er bekymret over hvordan politik udvikler sig ser jeg kun et valg: være mere med. Jeg vil holde fast på, at vi behandler folk ordentligt og giver plads til forskellighed. Jeg vil sikre et åbent og frit internet samtidigt med at vi kontrollere techgiganterne og vores retssikkerhed – blot fordi vi kan overvåge alle hele tiden skal vi ikke. Jeg vil ikke acceptere masseovervågning.

CV:
Jeg er uddannet jurist, og har mere end 10 års erfaring med EU- og udenrigspolitik. Har siden specialiseret mig i databeskyttelse. Jeg har international arbejdserfaring og viden om EU og den danske centraladministration. I min tid i Udenrigsministeriet beskæftigede jeg mig med de internationale aspekter af mange politikområder, og kender ministeriernes arbejdsgange indefra.

National mærkesag:
Danmark er stærkere og rigere sammen i Europa – EU er redskabet for klima, miljø og en sikker verden

Danmark er mit udgangspunkt og første prioritet. Gennem handelsaftaler kan EU forandre verden, gennem regulering kan vi sikre lige konkurrence og et åbent frit internet. EU gør livet nemmere, hvilket Brexit tydeligt viser. Velfærden i Danmark, en lille åben økonomi, er afhængig af et stærkt EU. Jeg tror på EU som vores stærkeste fællesskab og vigtigste redskab. Vi er stærkere sammen i EU.

Lokal mærkesag:
Afskaf fattigdomsydelserne – ingen børn skal vokse op i fattigdom.
Børns baggrund skal ikke afgøre deres fremtid. Vi kan ikke være bekendt stadig flere børn vokser op i fattigdom, mens Danmark bliver rigere. Et barn, der lever bare éet år i fattigdom, får påvirket karakterer i skolen og fremtidsmuligheder. Vi skal løfte forældre ud af fattigdom. Vi må sikre, at børnene får lige muligheder til at skabe deres egen fremtid. Derfor skal vi afskaffe fattigdomsydelserne.

Europæisk mærkesag:
Teknologi skal reguleres for åbenhed og frihed. Internettet skal understøtte innovation.
Regulering af teknologi skal sikre innovation, åbent marked og et frit internet – ikke krænke vores privatliv. Ikke hindre innovation. Vi elsker de muligheder, digitalisering giver os, men vi vil ikke manipulation, tvangsdigitalisering og monopoler. Teknologien skal arbejde for os, ikke omvendt. Teknologien skal bidrage til samfundet og understøtte demokratiet.

Svar på test

Jeg har haft mulighed for at svare:
Ikke besvaret
Helt uenig
Overvejende uenig
Overvejende enig
Helt enig
Vigtigt for mig

1. FOREBYGGELSE – Afgiften på cigaretter skal sættes op
Helt enig
Antallet af unge, som starter med at ryge er stigende, og prisen gør en forskel særligt for de unge. Derfor skal prisen sættes op. Derudover dør mere end 13.600 om året pga tobak.

2. SUNDHED – Privathospitaler skal i højere grad udføre behandlinger for det offentlige sundhedsvæsen
Helt uenig
Øget brug af privathospitaler uden en gennemgang af hvordan og hvornår vi betaler for sundhedsydelser vil være med til at dele Danmark op i et sundheds a og et b hold mere end vi allerede er på forebyggelse.

3. BRUGERBETALING – Der skal være brugerbetaling på besøg hos egen læge
Helt uenig
Vi har brug for at se på hvornår vi betaler for sundhed, men den praktiserende læge er første og nærmeste indgang og der bør umiddelbart ikke være betaling her.

4. ORGANDONATION – Man skal automatisk blive organdonor, når man fylder 18 år, med mindre man aktivt framelder sig donorregistret
Overvejende enig
Organdonation giver næsten normale liv til mange fremfor at de venter i hospitaler evt. på en snarlig død. På den anden side er kroppen vores egen – ikke andres og ikke statens, derfor bør vi respektere, hvis folk ikke ønsker at donere.

5. ETIK
Aktiv dødshjælp for uhelbredeligt syge skal være lovligt i Danmark
Overvejende uenig

At lovliggøre aktiv dødshjælp vil ændre den måde vi behandler fødende patienter på og hvordan de tør bede om hjælp på. Det vil stille den døende, pårørende og personalet omkring dem i en endnu sværere situation.

6. UDDANNELSE – SU til hjemmeboende elever på ungdomsuddannelser skal afskaffes
Helt uenig
Vi skal gøre tærsklen til uddannelse lavere ikke højere. Der er allerede stor social ulighed i adgangen til uddannelse. Økonomien skal ikke være med til at forhindre unge i at tage en uddannelse.

7. UDDANNELSE – Der skal være færre test i folkeskoleklasserne
Helt enig
Fokus skal være på trivsel og motivation i stedet. Vores børn bliver ikke dygtige og kreative af at blive puttet i kasser. Tværtimod betyder testene mere ensretning og børn, der bliver stressede. De nationale test bør afskaffes helt, så det bliver frivilligt for lærerne, om de vil bruge dem eller vil bruge andre redskaber til at vurdere elevernes faglige udvikling.

8. UDDANNELSE – Uddannelsesloftet skal afskaffes
Helt enig
Vi skal gøre tærsklen til uddannelse lavere ikke højere. Man får kun SU til 6 år, hvilket sætter en økonomisk begrænsning på hvor længe folk vil være studerende. Vi skal ikke forhindre folk i at tage en ny uddannelse bare fordi de har taget en på samme niveau før. Det vil bare give uafsluttede uddannelser, som slet ikke kan bruges.

9. UDDANNELSE – Det offentlige tilskud til privatskoler skal sænkes
Helt uenig
Der er mange årsager til folk fravælger folkeskolen og Danmark har gavn af mangfoldighed i hvordan vi lærer og hvad vi lærer. Den frihed, som friskolerne giver er grundlæggende for forenings Danmark.

10. AFGIFTER – Afgiften skal sænkes på el-, brint- og hybridbiler
Helt enig
Vi skal lægge afgifter på hvad som forurener og ikke bare på biler. Derfor skal afgifterne sænkes, så vi får omlagt bilindkøb og kørsel til mere klimavenlige biler.

11. MILJØ – Landbruget skal pålægges strengere krav ved brug af sprøjtemidler
For vores sundhed, for vores rene drikkevand og for naturen skal vi passe på hvilke sprøjtemidler, der bruges. Brug for hurtigere beslutninger på videnskabeligt grundlag, fordi vi skal være forsigtige med nye midler og hurtigt fjerne midler, der er farlige enten i sig selv eller i kombination med andre.
Helt enig

12. MILJØ – Der skal gives flere muligheder for at opføre nyt byggeri ved kysterne
Helt uenig
De danske kyster er unikke, fordi de har været beskyttet fra byggeri og det skal vi bevare. Miljø og naturbeskyttelse bør desuden flyttes fra kommunerne til regionerne så undtagelser gives udfra mere overordnede overvejelser end blot i den enkelte kommune.

13. KLIMA – Der skal indføres en særlig klimafgift på oksekød
Overvejende enig
Det danske afgiftssystem på bl.a. fødevarer trænger til en klimaoverhaling, men det skal ske samlet og ikke bare på kød. Afgifterne skal udover produktion også inkludere transport. EU skal arbejde på at toldsætte drivhusgasser, som del af EU’s handels- og CO2-kvotesystem.

14. KLIMA – Danmark skal sætte mere ambitiøse mål for at blive uafhængig af fossile brændstoffer
Helt enig
Norge har vist hvordan man kan rykke transportmarkedet ved at ændre på bilafgifterne for at tilgodese elbiler. Vi taler meget i Danmark, men gør meget lidt.

15. KLIMA – Der skal prioriteres langt flere penge til forskning i grøn omstilling
Helt enig
Staten skal investere i forskning og at sikre den innovation, der skaber fremtiden. Den grønne omstilling er vor tids månelanding. Flere penge kræver større EU samarbejde, da EU’s forskningsprogrammer kan finansiere mere end hvad vi skal alene, derfor skal vi sikre at den danske forskning er åben og international.

16. SOCIAL – Det er et problem, hvis den økonomiske ulighed i samfundet stiger
Overvejende enig
Økonomisk ulighed skaber ulighed i de muligheder, som vi hver især har i livet. Ekstrem ulighed, som ses i visse europæiske lande og i USA, udgør et demokratisk problem, da få mennesker få meget større magt end andre og dette undergraver tilliden til demokratiske institutioner, særligt når der ikke er gennemsigtighed ved bidrag til politiske partier og lobbyisme. Som når en relativt beskeden lønforskel mellem top og bund skaber større sammenhængskraft i samfundet.

17. SOCIAL -Kontanthjælpsloftet skal afskaffes
Helt enig
Man skal have støtte efter behov og ikke efter et tal opfundet på Christiansborg. Kontanthjælpsloftet tvinger flere børn til at vokse op i fattigdom. Kontanthjælpsloftet får ikke væsentligt flere i arbejde ift. en større beskæftigelsesindsats overfor dem, som er fanget udenfor arbejdsmarkedet.

18. PERSONDATA – Offentlige myndigheder skal have mulighed for at samkøre borgernes data om arbejdsløshed, misbrug og psykiske problemer
Helt uenig
Der skal ikke samkøres data og særligt ikke så sensitive data som psykisk sundhed og misbrug med mindre borgerne har givet tilladelse, eller hvis det klart er i borgerens egen interesse. Der er allerede muligheder for at lave forskning på statistik.

19. BOLIGMARKED – Det er en politisk opgave at regulere boligmarkedet for at undgå øget ulighed
Overvejende enig
Der mangler beskatning af gevinster ved køb og salg af boliger, desuden skal der være en bedre regulering af lejemarkedet, så vi får flere boliger til rådighed på lejemarkedet, hvilket vil nedbringe priserne generelt.

20. TRAFIK – Staten skal bruge flere penge på at forbedre den kollektive trafik
Helt enig
Vi har brug for investeringer i infrastruktur, som kan danne grundlaget for omdannelse af vores transportsektor til mere grøn transport. I vores byer skal det være muligt at klare sig uden bil. Derudover er det vigtigt, at vi sikre gode togforbindelser regionalt, nationalt såvel som internationalt. Vi skal flyve mindre på tværs af Europa. Det kræver hurtigtog og nattog.

21. ARBEJDSMARKED – Arbejdsugen skal forkortes til 30 timer
Helt uenig
Det vil være symptombehandling for dårligt arbejdsmiljø og nedslidning. Vi har brug for, at skabe bedre arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk – og sikre et fleksibelt arbejdsmiljø for alle.

22. ARBEJDSMARKED – Det skal være lettere at hente kvalificeret arbejdskraft uden for EU
Overvejende enig
Vi har behov for at få dygtige folk til Danmark, dels mangler vi specialiserede kompetencer dels går det ikke hurtigt nok med at få omskolet og uddannet de folk, som står udenfor arbejdsmarkedet i dag. Endelig er beskæftigelsen historisk høj, så der er slet ikke nok folk, til at udfylde de stillinger, som står tomme.

23. ERHVERV – Selskabsskatten skal sænkes
Overvejende enig
Først og fremmest skal vi have selskaberne til at betale skat. Der er for mange regnskabsfifleri og der er behov for en fælles bundgrænse for selskabsskatten i EU og indbetaling af skat i de lande, hvor selskaberne har deres indtjening. Ordentlig selskabsbeskatning kræver først europæiske dernæst internationale løsninger.

24. SKAT – Topskatten skal fjernes
Overvejende uenig
Nej, da jeg tror ikke på “trickle-down” økonomi, hvor man tror på at de rige bruger så mange penge, at det kommer os alle til gode. Til gengæld mener jeg også at det er vigtigere at vi ser på beskatning af formuer og arv samtidigt med at vi takler skatteunddragelse via fond m.m nationalt eller internationalt. Det er formuerne mere end lønnen som er med til at skabe ulighed.Skatten skal væk fra arbejde og hen på mursten og formue.

25. UDLIGNING – Der skal omfordeles flere penge fra velhavende kommuner til fattige kommuner
Overvejende enig
Der skal omfordeles penge til de fattigste og de mest socialt udsatte personer. Der er brug for at vi får sat nogle højere kommunale standarder for behandlingen af vores medborgere både når de er hjemløse, stofmisbrugere, lever med handicap eller er blevet gamle. Det skal der i langt højere grad tages hensyn til.

26. LIGESTILLING – Der skal øremærkes mere end 14 dage af barselsorloven til fædre
Helt enig
Der skal være ligestilling på barselsområdet så begge forældre får adgang til barsel på lige vilkår som mødrene. Det vil være godt for mændenes forhold til deres børn og kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet samt deres løn og pension. Desuden er der færre skilsmisser i par, hvor begge tager barsel.

27. KØNSKVOTER – Det skal være obligatorisk for virksomheder at have et bestemt antal kvinder i bestyrelsen
Overvejende enig
Det er brug for at vi handler på ligestilling, vi har haft teoretisk ligestilling siden vi fik adgang til uddannelse, valgret og ret til lige løn, men det rykker alt for langsomt til at vi kan vente i endnu flere årtier. Det virker desværre til at være et nødvendigt onde.

28. OVERVÅGNING – Politiet skal have mere vidtgående muligheder for at opsætte overvågning i det offentlige rum
Helt uenig
Overvågning forhindrer ikke kriminalitet eller giver tryghed. Vi har brug for mere forebyggelse og mindre overvågning. Privatliv er en forudsætning for retsstat og ytringsfrihed. Vi bør ikke acceptere masseovervågning. Overvågning kun ved konkret mistanke og med dommerkendelse. Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) skal ikke have mulighed for at igangsætte overvågning mod danskere uden dommerkendelse.

29. STRAF – Flere kriminelle skal have mulighed for at afsone deres straf med fodlænke
Overvejende enig
Man bliver ikke mindre kriminel af at sidde i fængsel, vi skal have folk ud af de kriminelle miljøer og i gang med en ny levebane og et nyt liv. Det sker bedst udenfor fængslet. Der er behov for at sikre retsfølelsen for ofrene, og have bedre fokus på at hjælpe ofrene, men fængselsstraf i sig selv hjælper ikke.

30. STRAF – Kriminalitet begået i udsatte boligområder skal straffes særligt hårdt
Helt uenig
Din adresse skal ikke afgøre, hvilken straf du skal have.

31. LEGALISERING – Det skal være lovligt at købe og ryge hash
Overvejende enig
Vi skal have et statskontrolleret salg af hash, så vi kan få taget pengene ud af de kriminelle miljøer. Ved at have mere kontrol over hashsalg, vil vi også kunne have en mere målrettet forebyggende indsats, hvor der informere om de skadevirkninger, som der er ved at ryge hash.

32. RETTIGHEDER – Det skal være tilladt at bære burka og niqab i det offentlige rum
Helt enig
Social undertrykkelse fjernes ikke af statslig undertrykkelse. Jeg forstår ikke ønsket om at bære burka eller niqab, men jeg er overbevist om at et forbud ikke får færre til at ønske at gå med det. Frigørelse hænger ikke sammen med hvordan man går klædt og skabes ikke af forbud.

33. FLYGTNINGE – Danmark skal tage imod kvoteflygtninge igen
Helt enig
Naturligvis skal Danmark tage imod de svageste og mest gennemtjekkede flygtninge. Det er fundamentet for vores internationale samarbejde om at hjælpe flygtninge. Hvis ikke vi kan hjælpe dem. Hvordan kan vi så bede “nærområderne” om at beskytte endnu flere flygtninge?

34. FLYGTNINGE – Integrationsydelsen skal hæves
Helt enig
Man skal have støtte efter behov og ikke efter et tal opfundet på Christiansborg. Når vi skal have folk i gang med at være en del af deres lokalområde, lære dansk og få et arbejde skal vi ikke samtidigt lade dem leve i angst over pengemangel og fattigdom.

35. ASYL – Flygtninge skal placeres i centre uden for EU, indtil der er givet asyl
Helt uenig
Vi skal stoppe menneskesmuglerne, inkl aftaler om tilbagetagelse med EUs nabolande, men vi skal naturligvis tage imod de flygtninge, hvis de ankommer i EU og som ikke kan sendes tilbage til et sikkert sted.. Flygtningelejre er ødelæggende for voksne, men særligt for børn. De har alle brug for at skabe sig et nyt liv så hurtigt så muligt. Det gør man ikke ved at leve år eller årtier i flygtningelejre.

36. KULTUR – Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
Helt uenig
Kulturstøtte er essentielt for udvikling af dansk kultur, som alle har adgang til. Det udvider vores indre verden og det skal vi investere mere – ikke mindre i.

37. PUBLIC SERVICE – Der skal bruges flere penge på public service
Helt enig
Sociale medier og online platforme, som lever af vores opmærksomhed og kliks har ikke nogen interesse i at informere og få os at til lytte eller tænke nyt. Derfor har demokratiet i Danmark brug for, at vi understøtter oplysende, undersøgende og kritisk journalistik. Nyhedsbilledet og de politiske debatter er alt for meget blevet til en gladiatorkamp fremfor meninger, der mødes. Vi skal støtte kultur som åbner vores øjne, men vi skal også støtte pop-, ungdoms- og børnekultur som kan samle befolkningen.

38. MONARKI – Kongehuset skal tildeles færre penge
Helt enig
Den danske stat skal ikke understøtte en stadig voksende royal familie, hvor mange har muligheder for at arbejde. Kongehusets historiske bygninger skal vedligeholdes og deres deltagelse i officielle skal finansieres, men privatforbrug skal i største udstrækning privatfinansieres.

39. EU – Det er en fordel for Danmark at være med i EU
Helt enig
Min erfaring gennem 10 år som dansk diplomat gør, at jeg ved EU er Danmarks stærkeste fællesskab og vigtigste redskab. Europa er nøglen til at forandre verden. Vi er stærkere sammen, og Danmarks indflydelse vokser med Europa. Desuden kan det betale sig.

Danmark er en del af EU. Det handler om at få mest mulig indflydelse i EU for at få ført en fornuft politik. Det danske Folketing bør holde bedre snor i den politik, som regeringen forhandler i det europæiske Ministerråd. National politik er på de fleste områder influeret af samarbejdet i EU. Derfor skal vi ikke fokusere på hvad vi samarbejder om i EU og hvad vi beslutter alene i Danmark, men aktivt sørge for at føre den politik vi vil have på alle niveauer.

40. GRÆNSE – Grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse skal gøres permanent
Helt uenig
Grænsekontrollen er ikke effektiv, den er bare besværlig. Vi har brugt 2 millioner polititimer efter noget som ikke virker efter hensigten. Vi skal have kontrol med hvem som er her i landet, det sker ved europæisk politisamarbejde og ved at give politiet arbejdsro. Grænsekontrollen er kun en stikprøvekontrol. De mindre grænseovergange kontrolleres kun få gange dagligt. De mindste kontrolleres aldrig.

41. UDVIKLINGSBISTAND – Danmark skal bruge flere penge på udviklingsbistand
Helt enig
Udviklingsbistand skal bruges til at modvirke korruption, skabe stabilitet og understøtte demokrati i verden, sådan at lande selv kan sørge for sundhed, uddannelse og infrastruktur til deres befolkninger. Det kræver vedvarende indsats i landene, som ikke skal være afhængig af den seneste politiske brise. Udenrigspolitikken skal være sammenhængende, men udviklingsbistand skal ikke alene tjene som middel for den danske handels- eller migrationspolitik.

42. FORSVAR – Danmark bruger for mange penge på forsvaret
Overvejende uenig
Det første spørgsmål er dog, om vi bruger pengene på det rigtige når vi bruger dem. I Danmark er meget af materialet slidt og der bør i visse tilfælde kigges på fornyelser af materiel. Det koster penge at have et forsvar, men NATOs snævre fokus på 2% af GDP siger meget lidt om vores evne og vilje til at støtte vores allierede.

43. GRUNDLOV – Kirke og stat skal adskilles
Helt enig
I et moderne og sekulært samfund er stat og religion ikke sammenblandet. Danmark er et af de få lande i Europa, som endnu ikke har adskilt kirke og stat. Folkekirken skal have ret til selvstændigt at styre kirkens indre anliggender. Der skal være en højere grad af ligestilling mellem Folkekirken og de andre trossamfund. Radikale Venstre ønsker nedsættelse af en grundlovskommission, der skal fremlægge forslag til en moderne grundlov.

44. STAT – Regionerne skal nedlægges
Helt uenig
I Danmark har vi i mange år drevet samfundet i retning af større centralisering. Det kan mærkes. Ikke mindst i de små lokalsamfund, hvor mange oplever, at beslutningerne er rykket længere væk fra dem og deres hverdag. Hvor andre vil nedlægge det nære demokrati, vil vi styrke det. Lokal medbestemmelse får vi ved at flytte beslutninger ud fra staten. Styrke den lokale forankring af vores demokrati ved at lægge ansvaret for natur- og miljø, trafik, uddannelse, handicap- og omsorg samt erhvervsområdet tilbage regionalt.

45. UDFLYTNING – Der skal udflyttes flere statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet
Helt uenig

Udflytningen har allerede ført til personaleflugt, kæmpe videnstab og forsinkelser i sagsbehandling. Også offentlige medarbejderes viden og indsats skal værdsættes. Udflytningen af Gældsstyrelsen har forstærket problemerne med inddrivelse af danskernes gæld på 116 mia. kr. Radikale Venstre ønsker lokal udvikling og medbestemmelse. Det får vi ikke ved at flytte staten ud i landet, men ved at flytte beslutninger ud fra staten. Arbejdspladser og offentlige arbejdspladser skabes gennem uddannelsespladser i hele Danmark, derfor er det så dumt med 2% besparelser og centralisering fra regionerne af uddannelsesområdet til staten.

Folketing, fv19, kandidattest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *