Skip to main content

TV2 Folketingsvalg 2019 Kandidattest

TV2 har, som nogle andre medier, lavet en kandidattest, hvor man via besvarelse på en række spørgsmål kan se, hvilken kandidat, som man har svaret mest det samme som. De har stillet os  opstillede kandidater en række spørgsmål, og deres svar bliver sammenlignet med dine svar. Jeg er enig med TV2, med kandidattesten til folketingsvalget får du inspiration, men den kan ikke stå alene, når du skal bestemme, hvem du skal stemme på der fortjener din stemme. Læs gerne mere om mig andre steder her på hjemmesiden, send en mail, kom og mød mig til debatter og uddelinger eller find mig på de sociale medier, som Twitter, Instagram og Facebook.

På spørgsmålene, havde jeg muligheden for at svare helt enig, overvejende enig, hverken eller, overvejende uenig, eller helt uenig, og desuden give en uddybning på optil 500 tegn. Her på min side, har jeg ved nogle af spørgsmålene givet jer lidt ekstra tekst og evt. et link til Radikales politik.

Kh Karen

Kort fortalt, hvorfor bør man stemme på dig?

Danmark har brug for en ny retning, hvor frygten ikke længere sætter kursen.

Jeg kæmper for, at vi kommer fremad mod et grønnere, friere og stærkere Danmark.Jeg vil holde fast på, at vi behandler folk ordentligt og giver plads til forskellighed.

Jeg vil sikre et åbent og frit internet samtidigt med at vi kontrollere techgiganterne og vores retssikkerhed – blot fordi vi kan overvåge alle hele tiden skal vi ikke. Derfor er digitalisering for mig det vigtigste politiske tema. Det hænger sammen med retspolitik, beskæftigelse. uddannelse og EU.

Jeg tror på EU som vores stærkeste fællesskab og vigtigste redskab. Vi er stærkere sammen i EU. Vi er danskere, europæere og verdensborgere. Europa er nøglen til at forandre verden. Gennem handelsaftaler kan EU forme verdens udvikling, gennem regulering kan vi sikre lige konkurrence og et åbent frit internet. EU gør livet nemmere, hvilket Brexit tydeligt viser. Velfærden i en lille åben økonomi som den danske er afhængig af et stærkt EU.

 

Hvilke politiske temaer vil være de vigtigste at arbejde for, hvis du bliver valgt?

Jeg skulle som kandidat vælge op til 5 områder, du får mulighed for at vælge 2.

Miljø og klima
EU
Børn og ungeområdet
Skole og uddannelse
Udenrigs- og forsvarspolitik

45 spørgsmål

Jeg svarede på alle 45 og du præsenteres for ca. 23 spørgsmål.

De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet
Helt enig
Vi kan ikke tage det rene vand for givet. Vi har brug for på lokalt niveau at beskytte vores drikkevand, sådan at vi kan beskytte områder, som er særligt sårbare og har brug for beskyttelse, uden at sprøjtemidlet skal forbydes helt. Der skal investeres massivt i ny landbrugsteknologi, så landbruget kan omlægges, sådan vi i højere grad beskytter natur og klima – og Danmark aldrig bliver et land, hvor vi er tvunget til at drikke vand fra flaske.

Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen
Overvejende enig
Det er vigtigt at få bundet hele Østjylland bedre sammen, investeringerne skal ikke kun ligge i Aarhus. En udvidelse af E45 bør derfor komme før end mere letbane, men de to dækker to forskellige behov. Man skal lettere kunne komme rundt uden bil lokalt, derfor skal der investeres i den regionale kollektive trafik mens E45 udvidelsen er afgørende for at regionen hænger sammen nord-syd.

Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet
Helt uenig
Kommunerne kan beslutte med fysiske forandringer af områder, som gør, at nogle skal flytte. Det skal være for at gøre området bedre for dem, der bor der. Vi *skal* leve mere sammen i stedet for ved siden af hinanden. Et samfund med et stærkt fællesskab starter i skolen. Derfor er det et problem, når børn med forskellig baggrund ikke går i skole sammen. Alle kommuner skal sikre, at deres skoler aldrig bliver så opdelte, at forældre vælger bestemte skoler fra alene pga. elevsammensætningen.

Læs mere her om Radikales forslag til hvordan Blandede skoler kan gøre Danmark stærkere.

Vi lever for opdelt i stedet for at leve sammen på kryds og tværs. Det skader vores tillid til hinanden og avler utryghed, når børn med forskellige baggrund ikke går i skole med hinanden, og når boligområder med mange indvandrere samtidig er socialt udsatte. Vi navigerer efter de løsninger, som virker. Derfor er vi også med i det tiltag, der handler om at blande vores daginstitutioner.

Kommunerne skal have pligt til at blande skolerne, så skolerne afspejler samfundet, og vi ikke ser skoler med mere end 30 pct. børn med anden etnisk baggrund. Det vil understøtte tilliden i samfundet, at vi og vores børn møder hinanden i skolerne.

Vi vil have løsninger, der rent faktisk virker ude i virkeligheden. Det gør ghettopakken ikke. Tværtimod øger den splittelsen og skaber flere problemer, end den løser. At vi skal til at rive boliger ned, som for nylig er blevet renoveret, og som der er venteliste til er hul i hovedet.

Paradigmeskifte med mål om at hjemsende velintegrerede borgere, dobbeltstraf i udsatte boligområder og krav om nedrivning af gode boliger er alt sammen gift for integrationen. Det skaber utryghed, når flere placeres uden for fællesskabet i stedet for at blive en del af det.

Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier
Overvejende enig
Vi skal først og fremmest støtte de børnefamilier, som har mindst. Der er i dag familier i Danmark, som lever i fattigdom. Det skader børns fremtidsmuligheder, hvis de lever bare et år i fattigdom. Dem, som har det sværest har brug for mere hjælp for at skabe reelt lige muligheder i samfundet. På den anden side skal vi støtte de familier, som får børn, men vigtigere end økonomisk støtte er det at sikre lige adgang til barsel for begge forældre, gode institutioner og et fleksibelt arbejdsmarked.

Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027
Helt enig
Vi lever bedre bedre liv længere i dag end vi gjorde for 30 år siden. Derfor skal vi sætte pensionsalderen op for dem, som kan fortsætte med at arbejde. Samtidig skal vi forbedre muligheden for, at de, som er nedslidte, kan komme på seniorpension: Hvis man fem år før sin pension ikke længere kan varetage sit job pga. tabt arbejdsevne, skal man kunne få seniorførtidspension uden yderligere arbejdsprøvning. I øvrigt handler det også om penge til andet end ældreplejen.

Topskatten på arbejde bør bevares
Overvejende enig
Skatten på arbejde skal ned. Vi skal have et progressivt skattesystem gælder også andet end skatten på arbejde. Vi skal rykke beskatning fra arbejde til mursten og formue. Fordi de bredeste skuldre skal stadig bære det tungeste læs. Det bidrager topskatten til i dag, men topskatten skal ikke være en skat, som de fleste skal betale. Derfor lavede Radikale, da vi sad i regering, en skattereform, som har resulteret i, at færre i dag betaler topskat.

Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler
Helt enig
I stedet for at sænke afgiften på store biler, bør biler betale afgift efter hvor meget de forurener. Sådan får vi grøn transport. Men det kommer altså ikke af sig selv – politikerne har er ansvar for at hjælpe hjælpe de klimavenlige biler på vej. Desuden skal vi sikre mere biobrændsel, så vi kan få fx dieselbilerne over på den biobrændsel, som alle dieselmotorer allerede i dag kan køre på.

Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer
Helt enig
Vi bør søge at sænke momsen, da den er en af de mindst progressive måder at beskatte på. Basisfødevarer – og især de sunde, som frugt og grønt – bør ikke have 25% skat oven i prisen. Momsen bør nedsættes på dem og ikke stige på andre varer. F.eks. bør momsen nedsættes på børnesko og tøj. Når de kan i andre lande, så kan vi også i Danmark.

Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark
Helt enig
Danskere skal velkomne i deres eget land og skal ikke straffes for at have fundet kærligheden i udlandet. Vi skal have helt enkle regler: krav om selvforsørgelse fremadrettet i fem år og pligt til at lære dansk. Vi skal stoppe den hjerteløse politik som sender børn ned til otte år ud af landet, væk fra deres familie i Danmark. Men også ikke danske statsborgere skal kunne bringe deres ægtefæller og bonusbørn nemmere til Danmark. Familier har det bedst sammen.

Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op
Helt enig
Vi skal fremme den grønne omstilling, og at virksomheders produktion bliver forenelig med miljø og klima. Virksomhedernes generelle afgiftsniveau bør ikke øges, men omlægges for at understøtte den grønne omstilling. Enklere lovgivning, rådgivning om ressourceeffektivitet, støtte til forskning i miljøvenlige teknologier, efterspørgsel efter grønne produkter i offentlige indkøb og økonomisk støtte til grøn omstilling kan også sikre virksomhederne bliver grønnere og mere konkurrencedygtige.

Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent
Helt uenig
Grænsekontrollen er en ekstremt ineffektiv måde at bruge politiets ressourcer på. I 2018 brugte politiet ca. 400.000 timer på grænsekontrollen. I mellemtiden rykkede politiet ikke ud til indbrud og den forebyggende indsats i udsatte boligområder er skåret ned til sokkeholderne. Politiet skal ikke kun stå ved grænsen eller stoppe ved grænsen, derfor skal Danmark fuldt med i det europæiske politisamarbejde.

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet
Helt uenig
Generelt bør vi tage højde for meget store økonomiske forskelle på pensionister og målrette ydelser og hjælp til dem, som har mindst, men hellere give én lidt for meget hjælp end én for lidt. Men ydelser som rejsekort og boligsikring bør gives ud fra en behovsvurdering. Men når alderen rammer os og vi ikke har kræfterne til at tage vare på os selv har enhver ret til at få service fra det offentlige.

Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner
Helt uenig
Alle kommuner skal have gode forudsætninger for at skabe en velfærd, man kan være tryg ved. Derfor skal udligningen forbedres. Det er for skævt i dag. Der skal omfordeles penge til de fattigste og de mest socialt udsatte personer. Der er brug for at vi får sat nogle højere kommunale standarder for behandlingen af vores medborgere både når de er hjemløse, stofmisbrugere, lever med handicap eller er blevet gamle. Det skal der i langt højere grad tages hensyn til.

Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren
Overvejende uenig
Vi har allerede brugerbetaling i sundhedssektoren og skal ikke have mere. Jeg ønsker den omlægges sådan, at den bliver mere socialt retfærdig. Når vi har brugerbetaling skal vi se på hvornår vi betaler for sundhed og hvornår vi ikke gør. Det er ulogisk vi betaler så meget for tandpleje mens andet som f.eks. hudlæge er gratis, men nogle ting, som den praktiserende læge der er første og nærmeste indgang bør der umiddelbart ikke være betaling her.

Ulandsbistanden bør sænkes
Helt uenig
Udviklingsbistand skal bruges til at bekæmpe fattigdom, skabe stabilitet og understøtte demokrati i verden, sådan at lande selv kan sørge for sundhed, uddannelse og infrastruktur til deres befolkninger. Det sker særligt gennem øget åbenhed, handel og bekæmpelse af korruption. Men vi skal også hjælpe med at mindske konsekvenserne af klimaforandringerne i særligt Afrika. Bistand kræver vedvarende indsats i landene, og ikke kun tjene som middel for den danske handels- eller migrationspolitik.

Som et af verdens rigeste lande, skal vi hjælpe med at bekæmpe fattigdom, bidrage til at skabe udvikling i alle dele af verden. Vi skal hjælpe dem som rammes af krig og katastrofer. Velanvendt bistand sikrer verden mod krige ved at skabe effektive demokratier med respekt for mindretal.

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes
Helt enig
I dag findes familier i Danmark, som lever i fattigdom, pga kontanthjælpsloft og integrationsydelse. Vi skal bruge kræfterne på at hjælpe de fattigste ud af fattigdom og at støtte de socialt udsatte, som lever på kanten af samfundet. Høj lighed er et gode, vi har i Danmark, som vi skal værne om. Det er med til at sikre tillid til demokratiet fordi alles stemmer tæller lige.Fremskridt skal komme alle til gode. Samtidig kan vi godt anerkende og påskønne dem, som gør det ekstraordinært godt.

Der bør skabes flere job i den offentlige sektor
Overvejende uenig
Det er ikke et mål i sig selv at skabe flere offentlige job, ligesom der ikke skal være et arbitrært loft over offentlige udgifter eller job. Det er ikke bæredygtigt. Den offentlige sektor skal løse de opgaver, der er behov for på den mest effektive måde. Offentlige investeringer kan hjælpe med kickstarte økonomien, men ansatte flere i offentlige job bare for at skabe flere job er kunstigt. Tilsvarende må vi ikke i det offentlige erstatte reelle job med løntilskud, nyttejob eller praktik.

Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje
Helt enig
Straf alene hjælper ikke. Vi skal gøre det, der virker. Fængselsophold vil ofte fastholde kriminelle i et kriminelt miljø. Hvis vi vil have mennesker ud af en kriminel løbebane skal vi give bedre mulighed for resocialisering til dem, som ønsker at lægge et liv som kriminel bag sig. Vi skal skrue op for tidlige indsatser og alternativer til straf, især til dem, der er på kanten til alvorlig kriminalitet. Endelig skal vi have bedre fokus på at hjælpe ofrene.

Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler
Helt enig
I 2017 blev Medicinrådet etableret, som for regionerne vurderer, om nye lægemidler kan anbefales som standardbehandling. Det er godt, fordi der ligger en vigtig læge-faglig vurdering i at afveje pris over for effekt. Det er også for at vi kan sikre, at andre patienter kan få den medicin, de har brug for. Danmark skal med de andre EU lande stille krav om billigere medicinpriser til producenterne, sådan at den nyeste medicin også bliver stillet til rådighed på offentlige hospitaler i Europa.

Læs mere om Medicinrådet
Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests
Overvejende enig
Det duer ikke at have test bare for testenes egen skyld. Test er et redskab, men må ikke dominere og skygge for læring, leg og udvikling. Fokus skal være på trivsel og motivation i stedet. Lærerne skal have bedre mulighed for selv at vælge redskaberne til at hjælpe eleverne og vurdere deres faglige udvikling. Det får de ikke gennem tvungne nationale tests. Vi skal sikre, at den enkelte skole og lærerne har rammerne for, at alle elever bliver så dygtige, som de kan.

Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag
Helt enig
Der er ingen grund til, at vi bruger og smider væk i det omfang, vi gør i dag. Gennem EU skal vi sikre, at vores produkter holder længere. Vi skal genanvende mere, og Radikale har et mål om og en plan for, at i 2050 bliver al vores affald konverteres til nye ressourcer. Fordi vækst er ikke til fare for vores levevis eller for natur, miljø eller klima. Men der er et uændret ressourceforbrug. Genbrug og genanvendelse er ikke hippie-feel-good, men benhård økonomi. Andet kan ikke betale sig.

Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til
Helt uenig
Flygtninge og asylansøgere skal ikke leve i lejre. De skal leve og bidrage til samfundet ikke forsøge at overleve i limbo. Ingen forslag vil virke, hvis Danmark forsøger at gå enegang. Vi skal samarbejde i EU. EU skal indgå aftaler med sine egne nabolande og nabolande til diktaturer og krigsområder for, at de tager imod flygtninge. Desuden skal vi gennem migrationsaftaler gøre kontrolleret migration til EU mulig og sikre, at alle lande tage imod deres ulovligt indrejste statsborgere.

Danmark har afgivet for meget magt til EU
Helt uenig
Danmark FÅR mere magt gennem EU samarbejdet. EU er Danmarks stærkeste fællesskab og vigtigste redskab. Europa er nøglen til at forandre verden. Vi er stærkere sammen, og Danmarks indflydelse vokser med Europa. Desuden kan det betale sig. Vi skal aktivt søge indflydelse på alle niveauer. Det danske Folketing bør holde bedre snor i den politik, som regeringen forhandler i det europæiske Ministerråd.

Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU’s militære samarbejde
Helt enig
Væk, og det kan kun gå for langsomt. Danmark har brug for samarbejde også på forsvarssområdet med de andre EU-lande. Vi lever i en usikker verden, hvor terror bevæger sig over grænser, og hvor USA sår tvivl om sit engagement. Vi har brug for at engagere os mere i et stærkt europæisk samarbejde om forsvar og sikkerhed.

Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år
Helt enig
Det giver ikke nogen mening, at aldersgrænsen er 18 på en bar og 16 i et supermarked. Danske unge har verdensrekord i druk – og det er ikke noget at være stolt af. Vi skal gøre mere for at forebygge de store syndere i forhold til sundhedsvæsenet. Derfor bør både cigaretter og alkoholforbrug hos unge begrænses.

Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre
Overvejende uenig
Private aktører kan være et udmærket supplement til at tage fat når det offentlige ikke kan følge med. Vi risikerer, at private aktører gør behandling dyrere, adgangen mere ulige og sundhedssystemet mere usammenhængende for patienten. Det danske sundhedsvæsen – ikke private aktører – skal have det overordnede ansvar. Også for at skabe et godt og sammenhængende behandlingsforløb for patienterne. Sundhed er ikke bare en tjenesteydelse som alle andre.

Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden
Overvejende uenig
Med mere tillid til medarbejderne i den offentlige sektor, så kan beslutningerne i højere grad blive taget af de mennesker, som har med den enkelte borger at gøre. Med færre præstationsmål og kriterier har vi brug for færre kontrollanter. Derved vil vi kunne undvære en del af den administration, der i dag tager sig af bureaukrati, kontrol og procedurer.

Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk
Overvejende uenig
Mere tillid til medarbejderne og færre præstationsmål vil det offentlige kunne blive mere effektivt, fordi medarbejderne vil kunne få mere tid til at løse de opgaver, som virkelig betyder noget for borgerne. Vi har generelt en velfungerende offentlig sektor med dygtige og dedikerede medarbejdere. Men der bliver brugt for mange ressourcer på at håndtere og indføre symbolpolitik eller politiske prestige projekter som fx Disruptionrådet, og unødvendige procedureregler.

Den danske udlændingepolitik er for stram
Helt enig
Når danskere nægtes at bo i Danmark med deres udenlandske ægtefælle, når børn ned til 8 år skilles fra deres familie og udvises, og når vi ikke kan tage imod 500 af de svageste flygtninge gennem FN’s kvoteflygtningesystem, så har vi en udlændingepolitik, som er langt strammere, end den behøver at være. For migranter kan vi stille krav til selvforsørgelse, men at lukke Danmark for omverdenen vil skade dansk økonomi og innovation. Både når det gælder skarpe hjerner og stærke arme.

Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven
Helt uenig
Det nytter ikke, at flere bliver dømt til udvisning, hvis ikke de rent faktisk kan udvises. I virkeligheden handler det om at få et reelt samarbejde med hjemlandene. Vi har brug for bedre internationalt politi- og retssamarbejde for at forhindre at kriminelle tager på turnee. Det er i dag muligt at udvise for alvorlig kriminalitet. Reglerne er allerede så stramme, at kriminelle udvises på trods af stærkt tilhørsforhold til Danmark. Endelig skal vi ikke bare eksportere egenproducerede kriminelle.

Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi
Helt uenig
Den danske økonomis skades af, at vores virksomheder ikke kan skaffe den arbejdskraft, de har brug for. Derfor skal vi gøre det lettere at få udenlandsk arbejdskraft med de rette kvalikationer hertil. Vi skal ikke konkurrere på lønnen. Vi har en høj løn fordi vi er mere effektive. Vi skal fortsætte med at gøre os endnu dygtigere og mere effektive – IKKE skære ned på lønninger.

Der skal være mulighed for at ansætte folk fra udlandet med de nødvendige kvalifikationer, så længe det er indenfor overenskomsten og efter gældende sikkerhedsregler bør der ikke opstilles begrænsninger.

Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder
Overvejende uenig
Vigtigere at prioritere dem med tungere problemer end bare ledighed f.eks. psykisk eller kronisk lidelse, misbrug, eller andet som fastholder dem på kontanthjælp. Hvis ikke man kan, så skal man have sygedagpenge, førtidspension eller seniorpension – uden bøvl. Rimeligt, at du skal arbejde 4 måneder om året for at optjene dagpenge til de resterende 8 måneder. Dagpengemodellen er er lavet med arbejdsmarkedets parter, som er blevet god, den bør vi holde fast i for at sikre tryghed og ro.

Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)
Helt enig
Kontanthjælpsloftet er en politisk fastsat grænse med meget lille effekt for at få flere i arbejde. Folk skal have hjælp efter behov. Vi kan ikke være bekendt, at stadig flere børn vokser op i fattigdom, mens Danmark bliver rigere. Et barn som lever bare ét år i fattigdom, får påvirket karakterer i skolen og fremtidsmuligheder. Vi skal løfte forældre ud af fattigdom – helst gennem arbejde – men hvis vi ikke kan, må vi sikre, at børnene får lige muligheder til at skabe deres egen fremtid.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer
Helt uenig
Vores forældre og bedsteforældre fortjener en værdig behandling og kvalitetspleje. Flere ressourcer til ældreplejen når der bliver flere ældre. Det er netop en af grundene til, at Radikale Venstre går ind for reformer, så vi har økonomien til at investere mere i vores fælles velfærd. Bedre ældrepleje skal ikke ske på bekostning af voksne med handicap, psykiatrien, børne- og unge eller de socialt udsatte. Alle velfærdsområder er under pres i disse år, ikke kun ældreområdet.

Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje
Helt uenig
Størrelsen på offentlige ydelser er ikke hvad i sig selv forhindrer folk i at tage et arbejde. Mange ydelser er i dag så lave, at danskere, som lever i fattigdom. Det bringer dem ikke arbejde at sænke ydelserne yderligere, når der er andre grunde til de ikke kan arbejde. Vi kan ikke være bekendt, at stadig flere børn vokser op i fattigdom, mens Danmark bliver rigere. Et barn som lever bare ét år i fattigdom, får påvirket karakterer i skolen og fremtidsmuligheder.

Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag
Overvejende enig
Vi skal først og fremmest støtte de børnefamilier, som har mindst. Der er i dag familier i Danmark, som lever i fattigdom. Det skader børns fremtidsmuligheder, hvis de lever bare et år i fattigdom. Dem, som har det sværest har brug for mere hjælp for at skabe reelt lige muligheder i samfundet. Dernæst skal vi støtte de familier, som får børn, men vigtigere end økonomisk støtte er det at sikre lige adgang til barsel for begge forældre, gode institutioner og et fleksibelt arbejdsmarked.

Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien
Overvejende enig
Vi skal investere i fremtiden og i vores børn og unge. De seneste år har vi set massive besparelser på hele uddannelsesområdet, som det er helt nødvendigt at rette op på. Tilsvarende er der brug for langt flere pædagoger i vores daginstitutioner og et massivt ressourceløft i folkeskolen. Det, som giver vores børn og unge gode muligheder i livet, skal vi ikke spare på. Offentlige investeringer kan hjælpe med kickstarte økonomien i nedgang, men det skal være langsigtede investeringer i fremtiden.

Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang
Overvejende uenig
Det vigtige er ikke, hvor lang skoledagen er, men indholdet. Hvor spændende, lærerige og varierede timerne er. En god skoledag har plads til fordybelse, bevægelse og undervisning mange andre steder end kun klasseværelset. Efter justeringen af Folkeskolereformen er det godt, at friheden er blevet større: Frihed til at fortsætte som nu, hvis det fungerer godt; frihed til at forkorte dagen, hvis man ser behov. Alle elever fra 0.-3. klasse får deres skoleuge forkortet med 3 lektioner fra 2019/20.

Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder
Hverken/eller
Det nuværende niveau bør ikke øges, men omlægges for at understøtte den grønne omstilling. Vi skal fremme den grønne omstilling, og at virksomheders produktion bliver forenelig med miljø og klima. Enklere lovgivning, rådgivning om ressourceeffektivitet, støtte til forskning i miljøvenlige teknologier, efterspørgsel efter grønne produkter i offentlige indkøb og økonomisk støtte til grøn omstilling kan også sikre virksomhederne bliver grønnere og mere konkurrencedygtige.

Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene
Overvejende uenig
Det handler ikke om, hvem der løser opgaverne, men at de bliver løst godt. det er forsimplet at sige, at det altid er bedre, når det er på den ene måde. Kommunerne og andre offentlige institutioner skal have frihed til at samarbejde med private som de ønsker. Det er ikke ideologi, men derimod praktiske løsninger, der fungerer lokalt, vi har brug for. Øget udlicitering giver øget risiko for, at private aktører går konkurs og det offentlige skal rydde op for at sikre borgerne.

Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold
Overvejende uenig
Jeg forstår frustrationen når vold straffes mindre end økonomisk kriminalitet. Vi skal sikre ofrene bedre og sikre bedre opfølgning i fængslerne og når folk lukkes ud. Men det er på tide at få fokus på, hvad der rent faktisk virker for at forebygge kriminalitet og vold: resocialisering, uddannelse og en vej væk fra kriminalitet. Hvis vi vil have mennesker ud af en kriminel løbebane kan straf ikke stå alene. Tværtimod vil fængselsophold ofte fastholde kriminelle i et kriminelt miljø.

Derfor skal vi skrue op for tidlige indsatser og alternativer til straf, navnlig over for dem, der endnu står på kanten til alvorlig kriminalitet, og give bedre mulighed for resocialisering til dem, som ønsker at lægge et liv som kriminel bag sig.

Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger
Helt uenig
Folk fra andre EU lande skal arbejde på ordentlige vilkår og på dansk overenskomst. Det skal danskere også. En styrkelse af arbejdstilsynet vil derfor komme alle til gavn. Danmark har brug for udenlandsk arbejdskraft. Så længe det er indenfor overenskomsten og efter gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler bør der ikke opstilles yderligere begrænsninger. Danske politikere skal ikke blande sig i den danske model med kollektive overenskomster.

Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland
Helt uenig
Så længe Putin leder Rusland med undertrykkelse af politiske opposition og fri presse skal vi anlægge en hårdere og ikke en mere kompromissøgende linje. Vi er nødt til at gøre os klart, at Rusland ser det som sin klare interesse, at demokratier og EU svækkes og fører derfor kampagner for at så mistillid og splittelse. Vi rykke tættere sammen mod Putin med vores nærmeste venner i EU. Nødvendigt for at beskytte os selv, men det fortjener den hårdt prøvede russiske befolkning også.

Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes
Helt uenig
Vi skal gribe ind overfor børn inden de bliver kriminelle med en social og pædagogisk indsats. Børn er ikke i stand til at overskue konsekvenserne af deres handlinger på samme måde som voksne. Børn skal have hjælp og omsorg, ikke mødes med straf og indespærring. Vi skal opprioritere forebyggende sociale indsatser og politiets kriminalpræventive arbejde. Desværre har regeringens “ungdomsdomstole” de facto sænket den kriminelle lavalder til 10 år, men uden den retssikkerhed, som de 15 årige har.

Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt
Overvejende uenig
Inklusionen fungerer mange steder ikke, fordi pengene og dermed personale er ikke fulgt med i tilstrækkelig grad. Ideen om inklusion af børn med særlige behov i større grupper med andre børn er godt både for de inkluderede og de inkluderende børn, men kun når der er tilstrækkeligt med ressourcer til at varetage alle børns interesser, og hvis de inkluderende børn er robuste nok. Der skal flere penge til opgaven, hvilket på langsigt kan “betale sig”, da inklusion er billigere og giver bedre liv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *