Louis le Maire, f. 1836 d. 1913

le Maire, Abraham Louis, f. 1836, Officer. Han er en Søn af Fuldmægtig i Admiralitetet David Chrétien le M. og Louise f. Müller og blev født i Kjøbenhavn 25. Jan. 1836.

17 Aar gammel kom han ind paa den kongl. militære Højskole, hvorfra han 1857 afgik som Sekondlieutenant i Artilleriet med Aldersorden fra 1853, men gjennemgik 1859-61 nævnte Skoles Stabsafdeling (han blev Premierlieutenant 1860), saa at han, efter at have gjort Tjeneste ved de forskjellige Vaaben og ved den topografiske Afdeling, i Dec. 1863 blev ansat som Adjudant ved Overkommandoen og deltog som saadan i Felttoget 1864. I Vinteren 1864-65 var han Adjudant ved 2. Generalkommando, hvorfra han overgik til den topografiske Afdeling, ved hvilken han siden har tilbragt hele sin Tjenestetid, naar undtages, at han fra 1867, da han blev Kapitajn, til 1870 var Kompagnichef ved 2. Artilleribataillon og har haft enkelte Udkommandoer, saasom i 1873 ved Lejrdivisionens Stab, i 1874 til Sverige for at overvære Troppemanøvrer ved Jønkøping, i 1880 til Udlandet og i 1888 til Frankrig for at overvære Manøvrer. Desuden var han fra 1876-85 Lærer i Tegning ved Officersskolen.

I 1882 udnævntes le M. til Oberstlieutenant (1888 til Oberst) og Chef for Generalstabens topografiske Afdeling, hvilken Stilling, der bragte ham i Forbindelse med mange forskjellige Myndigheder, han har udfyldt paa særlig fremragende Maade. Under hans Ledelse er Maalingen i 1:20000 af hele Landet ført til Ende, medens en ny Maaling af Landet øst for Store Bælt, hvilende paa et meget forbedret Grundlag, er sin Afslutning nær. Det kobberstukne Atlas i 1:40000 over Jylland – et monumentalt Værk – vil ligeledes snart være fuldført. Fotolithografien er bragt til stor Fuldkommenhed og bl. a. anvendt til Fremstilling af et fuldstændigt Danmarksatlas i 1:100000.

For hele sin Virksomhed erholdt le M., der i 1892 blev udnævnt til Kommandør af Danebrog, i 1894 Fortjenestmedaillen i Guld. Aaret efter blev han Formand for «Kommissionen til Danmarks geologiske Undersøgelse». Han er end videre en af Stifterne af Soldaterhjemmet i Kjøbenhavn (1882) og Medlem af Efterslægtselskabets og af det geografiske Selskabs Bestyrelser.– 27. Maj 1865 indgik han Ægteskab med Thora Vinzentine Amalie Wittusen, Datter af Konsul C. M. W. i Næstved. P. N. Nieuwenhuis.

Stor tak til Project Runeberg, som har indskannet og digitalt transcriperet indholdet af Dansk biografisk Lexikon, hvor jeg fandt omtalen af le Maire, Abraham Louis m.fl.

Læs mere om Louis le Maire i Artiklen hos denstoredanske.dk/ stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44. Eller på Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere (Pedigree of family Krogsgaard and many many more).

Se billede af gravsted med mini-biografi hos gravsted.dk

Kategori:

Efterlad en kommentar