Chrétien Frédéric Emile le Maire f. 1814

le Maire, Chrétien Frédéric Emile, f. 1814, Handelsmand.
E. le M. er født i Kjøbenhavn 23. Nov. 1814.Hans Forældre vare Kunstmaler og Tegnelærer Daniel Frédéric le M. og Marguerite Henriette Wilhelmine f. van Helsdingen. Faderen nedstammede fra en i Begyndelsen af det 18. Aarhundrede indvandret Huguenotfamilie. I sit 14. Aar blev le M. ansat hos Joseph Hambro (VI, 522) og opnaaede efterhaanden en meget betroet Stilling. Da Hambro nedsatte sig i London, fulgte le M. med ham, men rejste kort efter tilbage her til for sammen med Wilhelm Smidt at bestyre Bankierfirmaets kjøbenhavnske Afdeling. Nogen Tid før sin Død overdrog Hambro denne Del af Forretningen til de 2 nævnte, der 1. Jan. 1848 grundlagde Bankierhuset Smidt & le Maire.

Aaret forud havde le M. ægtet Louise Frederikke Johanne Krogh (d. 8. April 1872), Datter af Kjøbmand Frederik Ludvig K. i Roskilde. Faa den Grundvold, Hambro havde lagt, byggede hans Efterfølgere videre med stor Dygtighed, og det varede ikke længe, før deres Firma kom til at staa i den almindelige Bevidsthed som et Indbegreb af faglig Dygtighed og grundmuret Soliditet. Navnlig i Krisen 1857 gjorde dets solide Stilling det muligt for det at yde betydelig Hjælp til handlende over hele Landet. Ogsaa i det ydre havde Firmaet sit Særpræg. Over de store Kontorer, hvor man aldrig – selv ikke i den travleste Forretningstid – hørte et højt Ord, hvilede der et fornemt, engelsk Præg. Efter Smidts Død (21. Juli 1884) ophævedes Forretningen.

le M., der vistnok var den aktiveste Kraft i Forretningen, er ikke traadt synderlig frem i det offentlige Liv, men har i forskjellige Stillinger gjort et betydeligt Arbejde i Forhold vedrørende Handel og Omsætning. Allerede 1849 blev han Medlem af Grosserersocietetets Komité, hvori han havde Sæde til 1881, fra 1873 som Næstformand. Han var Medstifter af Privatbanken og Aktieselskabet «Burmeister & Wain». I særlig Grad har han været knyttet til Kjøbenhavns Handelsbank, som han i 1873 stiftede i Forening med D. B. Adler og flere andre. Som Medlem af dens Bestyrelse fra dens Stiftelse og som Bestyrelsens Næstformand siden 1879 har han stadig taget virksom Del i dens Ledelse. Efter Direktør Reimanns Død (1888) fungerede han i længere Tid som Direktør for Banken. – Han har af sin store Formue anvendt betydelige Beløb til Velgjørenhed og bl. a. stiftet et Legat for trængende paa 300000 Kr. I længere Tid var han Medlem af Bestyrelsen for Efterslægtselskabets Skole og Ældste i Forstanderskabet for den tysk-reformerte Menighed. Han udnævntes 1889 til Kommandør af Danebrog.

Stor tak til Project Runeberg, som har indskannet og digitalt transcriperet indholdet af Dansk biografisk Lexikon, hvor jeg fandt omtalen af le Maire, Chrétien Frédéric Emile m.fl.
Chrétien Frédéric Emile le Maire og Louise Johanne Frederikke Krogh fik datteren Maria Louise le Maire (8. maj 1852 i København – 23. maj 1943 i Sæby, Løve Herred), som den 23. juli 1887 i Søllerød blev gift med Anton Vilhelm Heinrich Groothoff . De fik også
Abraham Louis le Maire, f. 1836, Officer, som var min tip-oldefar.

Kategori:

Efterlad en kommentar