Radikale Venstres valgprogram til Europa-Parlamentsvalget 2014

RadikaleBnavnetraek

Beklager, jeg er kommet lidt bagud, efter arbejdet med at formulere Radikale Venstres valgprogram til Europa-Parlamentsvalget 2014 i programudvalget under ledelse af tidligere MEP og meget mere Lone Dybkjær gennem 2013 med vedtagelse på Radikale Venstres hovedbestyrelsesmødet 1. februar 2014, så har jeg slet ikke fået lagt programmet ud her på bloggen, da det var klar fra korrekturen.

Jeg vil gerne høre hvad du mener om valgprogrammet, derfor har jeg lagt det ud på min side tanker.karenmelchior.kinsta.cloud, hvor det er nemmere at indgå i en dialog om de enkelte elementer.

Det er blevet et rigtigt fint valgprogram med både konkrete og mere overordnede målsætninger, som jeg er glad for at gå til valg på. Der bliver også taget stilling til mere principielle spørgsmål, som de danske forbehold, der nødvendigvis vil afgøres i Europa-Parlamentet, men alligevel er afgørende for vores holdning til Danmarks deltagelse og indflydelse i i samarbejdet i den Europæiske Union. Selvfølgeligt kan man ikke få det hele med i et valgprogram så hvis du vil høre mere mine mærkesager eller hvis du mener, at der mangler var svar på noget, må du endeligt sige til.

Du kan også downloade en pdf af valgprogrammet.

Ansvar for Europa, Ansvar for Danmark.

Et stærkt EU er i Danmarks interesse, da vi deler skæbne med det øvrige Europa. Går det godt for Europa, går det godt for Danmark. EU giver Danmark en stærkere stemme i verden.

Europa står over for en række udfordringer, som vi skal håndtere på en og samme tid: en økonomisk krise med arbejdsløshed og lavvækst, klimaforandringer og ressourcemangel, flygtninge i Sydeuropa, nye sikkerhedstrusler samt en faldende tillid fra befolkningens side til det politiske system og de politiske beslutningstagere.

Globaliseringen og den økonomiske krise viser, at udfordringerne ikke kan håndteres alene af medlemslandene, men gennem et stærkt, forpligtende internationalt samarbejde kan vi finde fælles løsninger.
EU er en politisk kampplads mellem højre og venstre og mellem progressive og reaktionære, præcis som Folketinget, kommunerne og regionerne. Radikale Venstre vil arbejde for at fremtidssikre de europæiske velfærdssamfund bl.a. ved at accelerere den grønne omstilling og sikre en rimelig socialpolitik og gode vilkår for erhvervslivet i EU. Vi skal videreudvikle det europæiske demokrati og styrke Europas indflydelse i verden til gavn for alle europæere og verden.

Ved at tage ansvar i Europa, tager vi ansvar for Danmark. Men for at få fuldt udbytte af det forpligtende og solidariske fællesskab, som EU udgør, skal Danmark med helt i kernen. Derfor er Radikale Venstre tilhænger af at afskaffe de danske rets-, forsvars- og euroforbehold.

1. Økonomisk ansvar
Radikale Venstre arbejder for at styrke Europas økonomi. Det skal ske gennem reformer, som sikrer fleksible arbejdsmarkeder og holdbare velfærds-samfund koblet med investeringer i grøn omstilling, infrastruktur, forskning og uddannelse og et stadigt tættere integreret indre marked.

EU skal fortsat medvirke til, at det økonomiske og sociale niveau i de fattigere EU-lande løftes, og til, at de svageste borgere ikke lades i stikken. Vi tror på, at det også i fremtiden kan lade sig gøre, men Europa står over for økonomiske udfordringer på både kort og lang sigt.

Globaliseringen, behovet for omstilling til en bæredygtig udvikling og udfordringerne fra vækstøkonomierne sætter nye krav til dansk og europæisk erhvervslivs innovations- og konkurrenceevne. Samtidig står en række europæiske lande i en situation med høj arbejdsløshed og en stor statsgæld. Hvert enkelt medlemsland har stadig ansvaret for at føre en sund og ansvarlig økonomisk politik. Vi skal kunne stole på hinanden, og vi skal kunne stille krav til hinanden.

Det er samtidig en væsentlig udfordring, at den hidtidige krisestyringspolitik har medført problemer i form af social nød og en uholdbart stor arbejdsløshed, ikke mindst for de unge. Derfor skal EU her og nu bidrage til at skabe en tro på en bedre fremtid for de millioner af sydeuropæere, der har mistet deres arbejde og pensioner, og for de unge, som endnu ikke har fået en chance for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Ellers risikerer vi, at social uro og antidemokratiske tendenser vokser sig store.

Politiske initiativer (indenfor økonomisk ansvar):

 • EU’s budget skal fremme bæredygtig vækst og arbejdspladser. Radikale Venstre vil bruge fleksibiliteten i de årlige budgetter til at arbejde for mere støtte til grøn omstilling, infrastruktur og forskning. På længere sigt skal budgettet reformeres grundlæggende;
 • Ja til EU’s enhedspatent for at give danske virksomheder bedre vækstbetingelser, skabe nye arbejdspladser og skabe bedre kvalitet i patentbehandlingen;
 • Patenter og ophavsrettigheder skal være til nytte for innovatorer og for den levende og skabende kunst og kultur;
 • Bekæmpelse af skattely, skattesvig og skatteunddragelse;
 • Forenkling af administrative byrder for vandrende arbejdstagere, eksempelvis regler om dobbeltbeskatning;
 • Etablering af digitalt indre marked med bl.a. e-mærke for sikre online butikker. Digitalisering skal være kompatibelt og så vidt muligt foregå efter fælles åbne standarder;
 • Videreudvikling af alternative finansieringssystemer, såsom projektobligationer, til at sikre finansiering til udbygning af infrastruktur, herunder bl.a. energiinfrastruktur, elbiler, højhastighedstog og udbredelse af højhastighedsinternet til hele Europa;
 • Bankunion med fælles tilsynsmekanisme, garanti for kundernes indeståender og fælles bankafviklingsmekanisme;
 • Løbende opdatering af direktiver for at skabe gennemsigtighed og investorbeskyttelse i reguleringen af den finansielle sektor.

2. Grønt ansvar
Radikale Venstre mener, vi har et fundamentalt ansvar for at sikre en grøn, bæredygtig fremtid, så kommende generationer får samme muligheder for at skabe et godt liv, som vi har haft.

Klimaforandringer, grænseoverskridende forurening og mangel på råvarer, energi, sjældne jordarter og mineraler er udfordringer, som alle europæiske lande står over for. Radikale Venstre tror på, at vi gennem samarbejde kan vende de store udfordringer til en mulighed. Håndterer vi klima-, ressource- og miljøkriserne rigtigt, kan det blive en ny drivkraft til erhvervsudviklingen i Europa. Det kræver dog, at vi ikke lader den aktuelle økonomiske krise medføre slækkede ambitioner og manglende fremdrift i omstillingsprocessen.

Radikale Venstre vil kæmpe for, at målet om CO2-neutralitet tænkes sammen med håndteringen af den økonomiske krise. En massiv indsats for øget energi- og ressourceeffektivitet styrker vores langsigtede konkurrenceevne. Målrettede investeringer i energi og infrastruktur skaber hårdt tiltrængte arbejdspladser her og nu, og øget fokus på genbrug og genanvendelse kan mindske virksomhedernes stigende omkostninger til råvarer.

Politiske initiativer (indenfor grønt ansvar):

 • Ambitiøse og bindende målsætninger for CO2-reduktioner, vedvarende energi og energieffektivisering for 2030, 2040 og 2050;
 • Langtidsholdbar reform af CO2-kvotesystemet;
 • Nedsættelse af energiforbruget gennem etablering af sammenhængende og intelligent energinet for hele Europa med kraftig udbygning af produktionen af vedvarende energi. Offentlige energiinvesteringer skal understøtte denne målsætning;
 • Massive investeringer i forskning og udvikling inden for vedvarende energi, energieffektivisering og teknologier, der kan mindske afhængigheden af knappe ressourcer;
 • Etablering af effektive togforbindelser for gods og passagertransport, herunder højhastighedstog, på tværs af Europa;
 • Udfasning af miljøskadelige subsidier i EU og i medlemslandene og større vægt på grønne afgifter;
 • På sigt skal landbrugsstøtten afskaffes helt, men indtil da skal støtten aftrappes og samtidig målrettes omlægning til miljøvenligt og bæredygtigt landbrug;
 • Gennemførelse af overordnede retningslinjer med stadigt skrappere krav for genbrug, genanvendelse, produktholdbarhed og indhold af skadelige kemikalier og knappe ressourcer.

3. Velfærdsansvar
For Radikale Venstre er det afgørende at bevare den tryghed, som den universelle velfærdsmodel giver. Nationalt skal vi tilpasse den måde, hvorpå vi har opbygget velfærdssamfundet, så vi kan klare os i den globale konkurrence, men så vi samtidig bevarer et grundlæggende socialt sikkerhedsnet. På EU-niveau vil Radikale Venstre gennem europæisk samarbejde supplere og udvide de velfærdstilbud, medlemslandene giver borgerne, særligt inden for uddannelse og sundhed.

Arbejdskraftens fri bevægelighed i EU er et gode, også for danskere, som ønsker at arbejde i andre EU-lande. Vandrende arbejdstagere bidrager positivt til det danske velfærdssamfund, og det er derfor naturligt, at de også er omfattet af velfærdssamfundets basale sikkerhedsnet. Det er en national opgave at tilpasse reglerne for velfærdsydelser for at løse eventuelle finansieringsproblemer eller problemer med snyd og misbrug.

Radikale Venstre ønsker ordentlige arbejdstagerrettigheder, sociale sikkerhedssystemer og arbejdsmiljøregler i hele Europa. Den økonomiske politik skal understøtte målsætningen om, at alle EU-lande opnår et indkomstniveau, som muliggør et grundlæggende velfærdssamfund. Samtidig vil vi arbejde for, at udbygningen af det indre marked går hånd i hånd med stærke forbrugerrettigheder. Produkt- og fødevaresikkerheden skal være i top, så forbrugerne trygt kan købe varer fra hele EU, uanset om det foregår i det lokale supermarked eller på nettet.

Politiske initiativer (indenfor velfærdsansvar):

 • Udvidelse af mulighederne for udveksling på erhvervsuddannelser, gymnasier og grundskoler og fælles regler for anerkendelse af uddannelser og enkeltfag taget i andre EU-lande;
 • Styrket samarbejde om sjældne sygdomme med mulighed for at få behandling på specialhospitaler i andre lande;
 • Bekæmpelse af alle former for indskrænkning af retten til fri bevægelighed for arbejdskraft;
 • Undersøge medlemsstaternes implementering og fortolkning af den EU-lovgivning, der omhandler velfærdsydelser;
 • Styrket indsats for at sikre, at vandrende og udstationerede arbejdstagere arbejder efter modtagerlandets gældende løn- og arbejdsmiljøregler;
 • Digital mærkning af fødevarer og andre produkter for at øge forbrugersikkerheden ved at give flere oplysninger og forbedre sporbarhed;
 • Europæiske mærkningsordninger skal udgøre en minimumsstandard, der komplementerer de evt. nationale mærkningsordninger;
 • Styrkede passagerrettigheder eksempelvis ved aflysning eller ombooking;
 • Et åbent og sikkert internet gennem sikring af netneutralitet, styrket beskyttelse af data og privatliv samt anvendelse af åbne internationale standarder.

4. Globalt ansvar
Radikale Venstre tror på, at internationalt samarbejde kan skabe en bedre og mere fredelig fremtid for alle. Når EU står sammen, taler vi med stor vægt på den internationale scene, og EU giver Danmark mulighed for at få indflydelse på klodens fremtid. Derfor ønsker Radikale Venstre tættere koordination af udenrigspolitikken, og vi vil have som mål, at EU vedbliver med at være frontløber i kampen for fred, frihed, bæredygtig udvikling og muligheder for alle.

Globalt set er EU et forbillede inden for internationalt samarbejde, demokrati, menneskerettigheder, miljø- og klimapolitik og en social markedsøkonomi. Ved at stille medlemskab i udsigt, har EU en unik mulighed for at skabe positive, demokratiske og økonomiske forandringer i tidligere diktaturer og autoritære regimer i vores nærområde. Gennem naboskabspolitikken, udviklingsbistanden og diplomatiske relationer kan EU bidrage positivt til udviklingen globalt set.

Radikale Venstre vil arbejde for flere multilaterale frihandelsaftaler og en mere koordineret udviklingsbistand, så alle befolkninger i verden får muligheden for at skabe sig et bedre liv. Vi skal i fællesskab støtte initiativer, der mindsker problemerne for de lande, hvorfra der i dag kommer et stort antal flygtninge. Samtidig vil vi arbejde aktivt for et bedre samarbejde om bekæmpelse af nye sikkerhedstrusler og grænseoverskridende kriminalitet.

Politiske initiativer (indenfor globalt ansvar):

 • Fortsættelse af udvidelsesprocessen på Balkan, i Østeuropa og med Tyrkiet;
 • Oprettelse af et permanent EU-sæde i FN’s Sikkerhedsråd, IMF mv.;
 • Tættere forsvarspolitisk samarbejde med yderligere specialisering og flere fælles indkøb;
 • Stærkere koordination af udviklingspolitikken mellem EU-landene og målretning af bistanden til økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig udvikling. Alle EU-lande skal leve op til deres løfte om at opfylde FN’s målsætning om udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI;
 • Færdiggørelse af frihandelsaftaler med USA, Japan og Indien og flere frihandelsaftaler med strategiske handelspartnere. Styrket indsats for at fortsætte de positive fremskridt i WTO-forhandlingerne, så alle verdens lande får gavn af frihandel;
 • Styrket, fælles indsats for håndtering af asylansøgere. Det fælles asylsystem skal fungere bedre, bl.a. gennem øget samarbejde med afsenderlandene og større økonomisk solidaritet med de EU-lande, som modtager flest asylansøgere, for at sikre, at alle medlemslande kan leve op til de fælles regler;
 • Langt større fokus i FRONTEX på at redde liv frem for blot at patruljere grænser;
 • Mere europæisk politisamarbejde om grænseoverskridende kriminalitet.

5. Demokratisk ansvar
Radikale Venstre vil værne om den mangfoldighed af sprog, kulturer, demokratiske traditioner og national sammenhængskraft, som det europæiske demokrati er opbygget efter. Antidemokratiske tilbageslag i medlemslandene skal imødegås ved hjælp af traktatens bestemmelser.
I kraft af det forpligtende fællesskab, den demokratiske beslutningsproces og de juridiske bindinger i EU, får små lande en stemme, de ellers ikke ville have haft. Men magtforholdene i EU er forandret siden krisens start. Tyskland er blevet langt mere dominerende i økonomiske spørgsmål, mens EU-kommissionen er svækket over for medlemslandene. Det skader små landes indflydelse. Radikale Venstre vil arbejde for, at de europæiske institutioner i form af Kommissionen, Parlamentet og Domstolen fortsat er garant for den fælleseuropæiske interesse, som særligt små lande nyder godt af.

Lovgivningsarbejdet i Bruxelles kan virke fjernt for mange danskere. Derfor er det vigtigt, at folkevalgte, embedsmænd, meningsdannere og medier på nationalt niveau engagerer sig i og fokuserer mere på det europæiske politiske system. I denne sammenhæng bør Danmark gå forrest.

Medlemslandene og EU-institutionerne bør fokusere på at løse de aktuelle problemer, som Europas borgere, virksomheder og lande står i og ikke på at diskutere nye traktater. Viser det sig i den konkrete sammenhæng at være nødvendigt med en traktatændring for at kunne give EU den nødvendige handlekraft, vil Radikale Venstre naturligvis indgå i forhandling herom.

Politiske initiativer (indenfor demokratisk ansvar):

 • Håndhævelse af sanktionsmulighederne over for medlemslande, som ikke overholder de demokratiske rettigheder ved at tage traktatens artikel 7 i anvendelse, hvilket i sidste ende kan indebære, at et medlemslands regering bliver frataget stemmeretten i Rådet;
 • Sikre borgerne mod al unødig overvågning fra stater og virksomheder gennem europæisk lovgivning og internationale aftaler med høj grad af individuel beskyttelse;
 • Indførelse af obligatorisk lobbyregister;
 • Indsats mod svindel i EU-systemet, herunder oprettelse af europæisk offentlig anklagemyndighed;
 • Enklere og mere overskuelig online adgang til lovgivningsinitiativer og sager undervejs i lovgivningsprocessen;
 • Åbenhed ved EU-domstolen om dommernes stemmeafgivelse og indførelse af mulighed for mindretalsudtalelser;
 • Ét sæde for Europaparlamentet i Bruxelles;
 • Formidling af EU-politik som en del af de danske public service-aftaler;
 • EU-samarbejdet skal have en stærkere placering i demokratiundervisning i folkeskoler og på ungdomsuddannelser.
Kategori:

Efterlad en kommentar