Et barn har ret til sine forældre – i hele Europa

Familier findes i mange former, typer og nuancer og lever på tværs af grænser i Europa. Men fordi medlemslandene ikke respekterer de andre landes tilkendelse af forældreskab bliver børn og deres forældre frataget den helt grundlæggende retten til at forblive sammen som en familie – cirka 2 millioner børn i Europa er ramt.

Lige før jul vedtog Europa-Parlamenet vores holdning til Kommsisionens forslag om gensidig anderkendelse af forældreskab. Vi vil rette op på den usikkerhed milioner af europæiske børn lever i. Vores mål er at sikre, at intet barn eller forælder falder igennem sprækkerne og et barn altid har ret til deres forældre uanset i hvilket land de står i.

Familier manifesterer sig på forskellige måder, men ethvert barn har den iboende ret til en familie. Det er jeg stolt over, at vi stemte igennem i Europa Parlamentet.

Manglende anerkendelse af forældreskab afholder familier fra at udøve deres ret til fri bevægelighed af frygt for, at deres barns forældre ikke vil blive anerkendt i de andre medlemslande.

Nu venter vi på medlemslandene bliver enige. Du kan læse mere om processen i Europa-Parlamentet her og om baggrund for og Kommisisonens lovforslag nedenfor.

Familier skal ikke tvinges til at gå til domstolene

Vanskelighederne, som regnbuefamilier møder, så vi i baby Sarah sagen ved EU-domstolen1.

Baby Sara blev født i Spanien i 2019 af et lesbisk par – en bulgarsk statsborger og en britisk statsborger født i Gibraltar. De havde giftet sig i Gibraltar i 2018 og boede i Spanien. Barnets fødselsattest blev udstedt af de spanske myndigheder, der anerkendte begge kvinder som mødre. Ved fødslen, fik
barnet ikke automatisk hverken spansk eller britisk statsborgerskab, men Baby Saras bulgarske mor søgte om en bulgarsk fødselsattest, der kræves for udstedelse af et bulgarsk identitetsdokument. De kommunale myndigheder i Bulgarien informerede hende, at fødselsattestsformularen kun havde én boks til ‘moderen’ og en anden til ‘faderen’ og at der kun kunne stå ét navn i hver boks. Derfor nægtede de at udstede en fødselsattest, da to kvindelige forældre på en fødselsattest var i strid Bulgariens “offentlige orden”, som ikke tillader ægteskab mellem to personer af samme køn. EU domstolen fastslog i 2021, at de bulgarske myndigheder skulle udstede et identitetskort eller pas uden en bulgarisk fødselsattest.

Kommissionens 2022 forslag om anderkendelse af forældreskab

Den 7. december 2022 fremsatte Kommissionen et lovforslag2 for at sikre, at forældreskabet, der er etableret i en medlemsstat, anerkendes i alle andre medlemsstater.

Det er vigtigt, fordi vi i EU stadig mere befinder os i grænseoverskridende situationer, hvor vi har familiemedlemmer i en anden medlemsstat, rejser inden for EU, flytter til en anden medlemsstat for at finde et arbejde eller stifte familie eller købe ejendom i en anden medlemsstat.

I henhold til EU-lovgivningen skal medlemsstaterne allerede anerkende forældreskab som etableret i en anden medlemsstat med henblik på rettigheder afledt af EU-retten, især fra EU-retten om fri bevægelighed, såsom retten til indrejse og ophold i en anden medlemsstat, retten til til ligebehandling og ret til at få rejsedokumentation for barnet.

EU-retten kræver dog endnu ikke anerkendelse af forældreskab som etableret i en anden medlemsstat med henblik på de rettigheder, som barnet har fra national ret, såsom arv og underholdsret.

Manglende anerkendelse af forældreskab kan have betydelige negative konsekvenser for børn:

  • børns grundlæggende rettigheder, såsom deres ret til en identitet, til ikke-forskelsbehandling og til et privatliv og familieliv, kan blive hæmmet;
  • børn kan miste deres ret til arv eller underhold i en anden medlemsstat;
  • børn kan miste deres ret til at få en af deres forældre til at fungere som deres juridiske repræsentant i en anden medlemsstat i sager såsom medicinsk behandling eller skolegang.

  1. Se mere i noten fra EP til plenarforsamlingen i november 2022, hvor vi havde kommissionen i “samråd” om hvad man gjorde for at sikre rettigheder for for regnbuefamilier, der bruger deres frie bevægelighed i EU. ↩︎
  2. Læs mere om Kommissionens forslag her: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/civil-justice/family-law/recognition-parenthood-between-member-states_en ↩︎

Karen på Twitter